1. Přijímací řízení

     2. Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2017-18

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Věnujte pozornost změně podmínek příjímacího řízení do bakalářských studijních programů

       Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017-18 

       Vyhláška děkana č. 2/2016 

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2017/2018.

       Bakalářské studium

       • studijní program Architektura a urbanismus (B3501), studijní obor Architektura
       • studijní program Krajinářská architektura (B 3506), studijní obor Krajinářská architektura
       • studijní program Design (B8208), studijní obor Průmyslový design  


       Magisterské studium navazující

       • magisterský studijní program Architektura a urbanismus (N3501), studijní obor Architektura
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Průmyslový design


       Magisterské studium navazující v anglickém jazyce

       • magisterský studijní program Architecture and Urbanism (N3501), studijní obor Architecture
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Industrial Design

       1. FA_PŘ pro AR 2017-18 - vyhláška děkana 2/2016 PDF 184 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. instrukce pro uchazeče magisterského studijního programu

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. termíny

       1. 2016_2017_instrukce_pro_studenty_MGR_prijimaci_rizeni_AUaD PDF 28 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Bakalářské a magisterské studijní programy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

       Vyhláška děkana č. 2/2015

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2016/2017.

       1. PŘ 2016-17_vyhláška děkana PDF 184 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Přijímací řízení pro AR 2016 - 17 - magisterské studijní programy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Přihláška

       Přihláška se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 15. 4. 2016 do 31. 5. 2016. Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno nejpozději do 9. 6. 2016 odevzdat paní Jitce Svobodové na studijní oddělení FA ČVUT nebo zaslat poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.

       Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:

       vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy,

       doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením,

       životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia, současná studia na všech typech vysokých škol a průběh dosavadní odborné praxe v oboru,

       doklad o řádném ukončení v ČR akreditovaného bakalářského studijního programu a získání titulu bakalář/bakalář umění nebo v EU notifikovaném architektonickém/designérském studijním programu nebo doklad o ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu příbuzného,

       potvrzení o studiu akreditovaného, notifikovaného nebo příbuzného architektonického/designérského bakalářského studijního programu na VŠ, pokud uchazeč ukončí bakalářské studium v akademickém roce, ve kterém podává přihlášku k příjímacímu řízení do magisterského studijního programu (toto potvrzení není vyžadováno u uchazečů, kteří studují příslušný bakalářský studijní program na FA ČVUT),

       doklad o vykonaných zkouškách nebo kopii „Dodatku k diplomu“,

       u uchazečů, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka, vyžaduje FA ČVUT osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT,

       portfolio formátu A3 v rozsahu max. 30 stran, které bude obsahovat dokumentaci všech školních prací (ateliéry a projekty), případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných uchazečem samostatně nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu)

       prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací.

       1. 2016_2017_instrukce_pro_studenty_MGR_prijimaci_rizeni_AUaD PDF 28 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Doktorský studijní program

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Požadavky a doporučení doplňující Studijní a zkušební řád ČVUT a Pravidla pro studium na FA

       1. Požadavky a doporučení - přijímací řízení DOC 46 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     7. Nový bakalářský studijní program Krajinářská architektura

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Informace o studijním programu

       Charakteristiku studijního programu a profil absolventa najdete na: https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Bs

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      [CAL]

      Kalendář

      Pro tento rok nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
     8. Přijímací řízení - archiv

     9. Výsledky přijímacího řízení na AR 2016-17

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení - bakalářské studijní programy

       Výsledky přijímacího řízení najdete po přihlášení na:

       https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

       Seznam přijatých studentů na jednotlivé studijní programy najdete níže.

       1. Přijatí studenti_studijní program Architektura a urbanismus PDF 1 MB
       2. Prijatí studenti_studijní program Krajinářská architektura PDF 2 MB
       3. Přijatí studenti_Studijní program Design PDF 3 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     10. Statistika - přijímací řízení pro AR 2015-16

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Magisterské programy

       1. Statistika_Mgr programy PDF 75 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bakalářské programy

       1. Statistika_Bc programy PDF 79 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     11. Výsledky přijímacího řízení na AR 2014-15

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení pro AR 2014-15 - magisterské studijní programy navazující

       1. Mgr_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 105 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výsledky příjímacího řízení pro AR 2014-15 - bakalářské studijní programy

       1. Bc_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 141 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. Informace o účtu pro platbu ze zahraničí

      Název účtu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 16634 Praha 6

      Banka a její adresa: Komerční banka, Dejvická 51, 16059 Praha 6

      IBAN: CZ6601000000195505650247 

      SWIFT: KOMBCZPP

     2. Uchazeči se specifickými potřebami

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Středisko ELSA ČVUT - zajištění potřebných úprav průběhu přijímacích zkoušek

       Uchazečům se specifickými potřebami nabízí univerzita prostřednictvím Střediska ELSA adaptaci přijímacího řízení podle typu a stupně jejich handicapu. Bližší informace najdete na:

       http://www.elsa.cvut.cz/index.php?m=pro_uchazece_o_studium&menu=prijimaci-rizeni

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Studijní oddělení – informace k přijímacímu řízení

      1. Jitka Svobodová

      Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro uchazeče o studium a pro studenty. Kompletní personální obsazení naleznete na stránkách studia

      Úřední hodiny:
       

      Pondělí 9:00 – 11:00 hod

      Úterý 9:00 – 11:00 hod

      Středa 14:00 – 15:30 hod

      Čtvrtek 9:00 – 11:00 hod

       

     4. Přípravné kurzy, vzorové testy a další podklady

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Ověření prostorové představivosti

       1. Vzorový test_prostorová představivost PDF 71 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výtvarná zkouška

       Informace o výtvarné zkoušce pro studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura budou zveřejněny do 30.6.2016

       1. Design_výtvarná zkouška_portfolio PDF 78 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Všeobecný přehled

       Vzorové testy budou zveřejněny do 30.6.2016

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Kurz kreslení intenzivní

       Kurz kreslení intenzivní

       intenzivní přípravný k talentovým zkouškám

       11. – 15. ledna 2016, denně od 16:30 de 19:30 hod.

       5 lekcí po třech hodinách čistého času v jednom týdnu

       Cena: 620 Kč, 1100 Kč, 2200 Kč

       Místo konání – FA ČVUT Thákurova 9, Nová budova  4. N.P. kreslírna č.450

       Kurz je určen dospělým a mládeži z řad veřejnosti, zejména jako přípravný na přijímací zkoušky na FA a studentům FA jako opakovací,  je zaměřený na  perspektivu, proporce, prostor.

       1. Přihláška kreslení 2016 DOCX 28 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …