Lidé

Ing. arch. Vojtěch Rudorfer

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2022
Anotace
Výzkum se soustředí na transformace staveb v intravilánu měst na území Olomouckého kraje a potenciál, který tento proces zahrnuje pro samosprávu města, investora, i koncového uživatele - obyvatele a občana. Práce zmapuje, kategorizuje a evalvuje existující příklady rekonstrukcí od r. 1992 (kdy vznikla v dnešní podobě ČKA) do současnosti. Pro srovnání uvede lokální poměry do kontextu s příklady z ostatních částí ČR a zahraničí za účelem porovnání společensko-kulturního, ekonomického i legislativního a normativního kontextu. Výstupem bude webové rozhraní publikující zjištěné informace a závěry, součástí výzkumu a jedním z mezivýstupů bude příspěvek do knihy zaměřené na rekonstrukce a také průběžné veřejné prezentace a diskuse. Aplikovaný výzkum v pozitivní rovině současné české architektonické tvorby bude uzavřen formou případových studií na několika objektech dle kategorizace v průběhu výzkumu, názorně prokazující užité metody a ověření hypotézy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.