Lidé

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Studie „Architektura jako skulptura“ charakterizuje dílo Santiaga Calatravy ve světovém kontextu, je připomenuto obsáhlé typologické spektrum jeho staveb. Provádí se deskripce charakteristik realizací z ateliéru tohoto architekta: konstruktivnost, výjimečná organičnost, krása a monumentálnost – stavba jako živý organismus odkazující na svůj skelet, evokace vize přesahující funkci. Na závěr studie je položena otázka strategie začleňování soudobé světové architektury do struktury města Prahy
Autoři
Ševčík, O.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Monografie „Rodinné domy“ představuje realizace ateliéru Stempel&Tesař v rozsáhlé fotodokumentaci a s hodnoceními předních českých architektů. Úvodní studie hodnotí roli typologie rodinného domu v době velmi pozdní moderny, detailně analyzuje kvality rodinných domů z ateliéru Stempel&Tesař. Zvláštní pozornost je věnována pojmu „prosté stavění.“ Závěr studie je shrnut do jedné věty: „Terapeutický efekt je výsledkem estetické i etické strategie a zodpovědné profesionality ateliéru Stempel&Tesař“.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
V architektuře se obtížně se nalézá široký konsensus. Ve studii je tematizována otázka „Jaký svět se ustavuje v soudobé architektuře“? Rozebírají se tři teoretické koncepty architektury: 1. Konzervativní typologie Leona Kriera jako cesta ke stabilitě společnosti, 2. Fenomenologický přistup Karstena Harriese vyzývající k obnovení etické funkce - étosu architektury, cílem je obnovení harmonického řádu v jednotě člověka a světa, 3. Koncept české architektky Pavly Melkové, který hledá vodítko proti excesům v architektuře a proti narušení „trvalé udržitelného vývoje“. V závěru je formulováno pět tezí k odpovědnosti architekta a k aktuální „kondici architektury.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt studia Zahy Hadid - komplex budov u Masarykova nádraží - je ve studii vyhodnocován z hledisek celkové zástavby, z hlediska nároku na vstup „světové architektury“ do pražské metropole, z hlediska kontextu atd. Je podrobně posuzován „historizující přístup“ k projektu Zahy Hadid, jeho pozitiva i negativa ve vztahu k úkolu: propojit historickou Prahu se současnou světovou architekturou. Na závěr studie jsou uváděny příklady úspěšných řešení uvedené problematiky.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Studie odpovídá na otázku „co se děje s architekturou, s reflexí architektury, s kritikou architektury v „době sociálních sítí“ - čili v dnešní mediální krajině/scéně/prostředí; v sedmi tezích se na toto téma odpovídá, probírají se pozitiva i negativa. V závěru je připomenuta přednáška Beatriz Colominy v Praze (21. 11. 2017).
Autoři
Beneš, O. - Heidler, J., - Ševčík, O.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
V oddíle „Teorie“ odborného periodika je charakterizována metropole Brasília- ikona moderny jako největší projekt a experiment moderní architektury. Mnohonásobně se rozkrývá téma moderny a identity, vizí a selhání, uvádějí se rozporuplné úsudky a autoři se ztotožňují se závěry výzkumu J. Holstona. Zvlášť se oceňuje vysoká kvalita fotodokumentace architektury brazilské metropole z ateliéru Pavla Friče
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka instruktivně artikuluje problematiku hodnocení, zachování a bourání staveb z 60. a 70. let. a konkretizuje tuto problematiku na konkrétních příkladech. Autoři navrhují v problematice zachování staveb změnit „úhel pohledu“ a odkazují na námět Koolhaase v souvislosti s tím, co vše má být chráněno a co destruováno.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O., - Heidler, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Teoretická studie Ondřeje Beneše, Jakuba Heidlera a Oldřicha Ševčíka vyhodnocuje místo segmentu rodinného domu a hromadného bydlení v České republice, otevírá téma předpokladů silného zájmu o rodinný dům, odmítá kritiku tohoto trendu, tak jak ji u nás (a nejen pro Českou republiku) formuluje Pierre von Meiss, navrhuje jinou perspektivu při vyhodnocování tohoto tématu. Autoři formulují tezi: opozici rodinného domu a hromadného bydlení nelze zrušit, stejně tak jako nelze zrušit relaci/opozici individum-kolektiv, ale je třeba učinit tuto opozici „schůdnou“ v podmínkách pozdní moderny.
Autoři
Beneš, O. - Heidler, J., - Ševčík, O.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Největší projekt moderny - metropole Brasília je příležitostí k dialogu o státu Brazílie, o architektuře a urbanismu jako jedné z cest k národní identitě, o každodenním životě v tomto vizionářském městě. Pozornost je věnována vývoji názorů českých architektů na architekturu Brasílie.
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O., - Heidler, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Studie představu první a nejkomplexnější hodnocení místa architekta Rajniše v České republice a navazuje na uznání jeho tvorby na mezinárodní scéně –mj. Global Award for Sustainable Architecture (Paříž, 2014). Autoři studie vyzdvihují „měkké adaptabilní projektování“ a Rajnišovo významné redefinování „ekologické“, „trvale udržitelné“ atp. architektury. Architekt Rajniš je ve vztahu jak k dominujícímu mainstreamu, tak i alternativním směrům radikální – alternativní, ekologická hnutí a aktuální aktivismus jsou z jeho pozice pouze parciální, nedostatečnou odpovědí. Studie odpovídá na otázku, co se odehrává v mainstreamu architektury moderní a pozdně moderní doby: narušení dosahování rovnováhy kultury a techniky. Závěr autorů studie: Rajnišova architektura „vibruje mezi abstrakcí a konkrétností“ a nepřerůstá v technologií zařizovanou architektonickou metaforu. Je to architektura, která se stává v naší době nasycené nejistotami manifestací „živé zkušenosti s prostorem, „přímočarého vztahu s vizuálníma taktilním prožíváním světa“. Studie hodnotí mimořádnou výtvarnou kvalitu jeho architektonických skic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.