Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury

Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06790-1.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním disertace, její obhajobou a publikováním jejich výsledků. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Autor shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení a přibližuje je živým jazykem a množstvím příklad
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Arch. 2020, 25(12), 17-21. ISSN 1335-3268.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Nový polyfunkčný dom v Bratislave. Vysoké nároky na stavbu súčasného mestského domu. Odlišnosť od exhibičnej vilovej architektúry. Analýza formy nároží. Kontext s okolím. Súvislosť so súčasnými tendenciami v architektúre. Hodnotenie architektonickej kvality.
Autoři
Pavel, M. - Dulla, M. supervisor - Kotalík, J. opon. - Pauliny, P. opon., - Szolgayová, E. opon.
Publikováno v
Defense date 2019-01-22. PhD Thesis. CTU FA. Department of Theory and History of Architecture. Supervised by M. DULLA.
Rok
2019
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 až 1974. V práci jsou reflektovány jak osobní, tak politicko-společenské události, které společně s dobovou uměleckou diskuzí tvoří rámec výzkumu. Cílem je představit tvorbu Jindřicha Mergance v celé jeho šíři a pokusit se v ní najít autenticitu architektova vyjadřování.
Autoři
Dulla, M. - Pavel, M. - Mrňa, Ľ. - Haberlandová, K. - Ščepánová, S. - Bartošová, N. - Pohaničová, J., - Šoltésová, D.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06600-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 přišlo působit na Slovensko mnoho českých architektů. I po druhé světové válce působily na Slovensku desítky českých architektů ve specializovaných projektových organizacích a na nové škole architektury v Bratislavě. Pod jejich působením se v první polovině 50. let zformovaly první generace domácích architektů. Z mnoha českých osobností si kniha podrobněji všímá skupinu těch nejvýznamnějších: absolventy pražské akademie K. Šilingera a J. Mareka, dále J. Mergance, na jehož silně působil jeho učitel a přítel J. Plečnik, dva absolventi pražské techniky A. Balána a J. Grossmanna, a přibližuje také trojici těch, kteří přišli na Slovensko po druhé světové válce: V. Karfíka, J. E. Koulu a A. Piffla. Hlavně díky českému transferu přicházeli tehdy na Slovensko nejnovější podněty z velkých evropských center. Ale slovenská scéna se dokázala postupně svými díly vyrovnat své starší a vyspělejší české sestře. Neznamená to však, že je oprávněné zapomenutí, které postihuje nejednoho českého architekta působícího v minulosti na Slovensku.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
In: Do říše umění vede mnoho bran. Brno: VUTIUM Press, 2018. p. 422-429. ISBN 978-80-214-5667-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Srovnání dvou krematorií – v Brně a Bratislavě. Architektonické hodnoty díla architekta A. Wiesner (krematorium Brno, 1930) a F. roztomilé (krematorium Bratislava 1969). Podobné úsilí o stabilizaci typu kremační objektu. Odlišné dobové představy o typu. Společné vysoké architektonické kvality.
Autoři
Dulla, M. - Triaška-Stefanović, O.
Publikováno v
Bratislava: Slovart, 2017. ISBN 978-80-556-2985-8.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha sa podrobne zaoberá mimoriadnym architektonickým dielom – krematóriom v Bratislave (Slovensko). Postavili ho pred pol storočím (1968) za neobyčajne priaznivej súhry okolností, no predchádzal tomu dlhý zápas o jeho zriadenie, ktorého počiatky siahajú až do roku 1889. Preto kniha približuje aj históriu moderného kremačného hnutia v Európe so zreteľom na dlhý zápas mesta Bratislavy o krematórium, ďalej sa zaoberá domácimi a zahraničnými architektonickými podnetmi, ktoré ovplyvnili architektúru objektu. Okrem príbehu samotnej budovy a urnového hája, v ktorom leží, sa tu dočítate o tvorivej dráhe autora budovy, architekta Ferdinanda Milučkého, príslušníka prvej povojnovej slovenskej architektonickej generácie a spomínajú sa tu aj súvislosti vzniku pozoruhodných výtvarných diel – sôch od troch špičkových slovenských výtvarníkov. Text Matúš Dullu v slovenčine a angličtine je sprevádzaný umeleckými fotografiami Olji Triaška-Stefanovićovej, ktoré citlivo zachytávajú premeny krematória a prostredia, v ktorom leží, počas ročných období. Publikácia vychádza pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku prvého slovenského krematória.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2016, 50(3-4), 4-17. ISSN 0044-8680.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Časopis Architektúra & urbanizmus završuje 50. rok svojho vychádzania. Štúdia sa zaoberá analýzou obsahu jeho jednotlivých čísiel. V roku 1953 vznikol na Slovenskej akadémii vied v Bratislave Ústav stavebníctva a architektúry, kde pôsobili aj architekti a urbanisti. V čase politického uvoľnenia v druhej polovici 60. rokov pripravili vydávanie tohto časopisu. Bol to časopis, ktorý bol koncentrovaný na architektúru a urbanizmus a najmä bol zameraný na publikovanie vedeckých a teoretických príspevkov. To bol nezvyklý počin v dimenzii celého vtedajšieho Československa. Vďaka svojej systematickej polstoročnej práci sa vypracoval i v medzinárodnej dimenzii a je registrovaný v databázach Thompson Reuters Arts and Humanities Citation Index a v Current Contans – Arts & Humanities, SCOPUS, RIBA a CEEOL. Za uplynulých 50. rokov vyšlo spolu 148 čísiel a dvojčísiel, v ktorých bolo vyše 800 štúdií. Ak k nim pripočítame aj drobné a krátke príspevky a recenzie (do rozsahu dvoch strán) priniesol časopis viac ako 1100 príspevkov od 460 autorov.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Arch o architektúre a inej kultúre. 2015, 20(11), 31-35. ISSN 1335-3268.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Kúpalisko Zelená žaba spa je dielom nepochybne najlepšieho medzivojnového československého architekta Bohuslava Fuchsa. Je to architektúra európskeho štandardu, národná kultúrna pamiatka zapísaná do zoznamu DOCOMOMO. Kritériá pre hodnotenie jeho rekonštrukciu by mali byť veľmi prísne. Na základe toho sa konečný výsledok javí ako nie celkom upsokojivý. Na prvý pohľad tu nie je veľa zmien oproti pôvodnému riešeniu. Pozmenili sa napríklad niektoré farby. Bazén už nie je prostý obdĺžnik s plaveckými dráhami. Je vyrobený z nerezovej ocele a ponúka vodné atrakcie. Nové VIP poschodie vybudovali nad starým bazénom; demokratičnosť prvej republiky už nie je v móde. Subtílny charakter preskleného hlavného pavilónu zostal plne zachovaný. Pôvodnú budovu bowlingu však zamenili novou. Nové sú sauny, ktoré sú vzdialené od ústrednej budovy a nerušia ju. Je tu rad chvályhodných pokusov zachovať pôvodné riešenia, ale celkovo sa predsa len pri takej excelentnej pamiatke očakávalo viac rešpektu k pôvodnému riešeniu.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Architektúra a urbanizmus. 2015, 49(1-2), 45-63. ISSN 0044-8680.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
V období 2009 – 2014 nastal v slovenskej monografickej spisbe o architektoch zásadný prelom. D. Bořutová zostavila svoju prvú monografiu o architektovi Dušanovi Jurkovičovi už roku 1993, usúdila však, že je možné a potrebné jej podstatne rozšírené vydanie. Tak vznikla prvá z trojice veľkých monografií architektov: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Život a dielo. (2009). Bola to dovtedy najväčšia a najpodrobnejšie kniha o architektovi, ktorej sa nevyrovnala žiadna z predchádzajúcich. Autor tejto štúdie zostavil druhú monografiu Architekt Emil Belluš. (2010). Belluš nikdy nestál mimo záujmu teoretikov a vonkoncom nie praktizujúcich architektov. Je vlastne najuznávanejším slovenským architektom. Odstrániť rozsiahle biele miesta nášho faktografického poznania – to je prirodzený cieľ väčšiny biografických skúmaní. Tak to bolo aj pri písaní poslednej z trojice nových veľkých monografií od H. Moravčíkovej: Friedrich Weinwurm architekt/architect. (2014). Autorka vďaka dôkladnému výskumu získala veľa doteraz neznámych informácií a faktov a veľa tradovaných poopravila. Zložité dejiny minulého storočia zasiahli osudy veľa architektov tak, že ich diela sú dnes rozptýlené na územiach viacerých nových štátov a časť z nich sa dostala mimo záujem neraz predpojatých národných historiografií. V poslednom období sa aj niektoré z týchto diskontinuít stali predmetom záujmu monografií. Príťažlivosť biografie ako základného článku spisby o dejinách architektúry sa však nevytratila a tento žáner zostáva stále v centre pozornosti. Tento trend sledovala aj nedávna historiografia architektúry na Slovensku. Spôsob jej interpretácie sa rozprestieral od subjektívnych memoárov, cez emotívne adorujúce biografie až po vedecky objektívne koncipované veľké syntézy. Rozšíril sa aj rad tých biografických publikácií, ktoré sceľujú doteraz rozptýlený alebo prosto nedostupný faktografický a biografický materiál.
Autoři
Pavel, M. - Dulla, M. - Nováková, K. - Bortelová, E. - Brůhová, K. - Vorlík, P. - Mergerová, K. - Boumová, I. - Rudovský, Z. - Tichá, J. - Veřtátová, E. - Zdráhalová, J., - Bekeš, Štefan
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05659-2.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představuje různorodost vnímání architektury uživatelem a tvůrcem. Vzájemné působení těchto dvou vlivů se odehrává na několika úrovních a je pro finální podobu architektonického díla rozhodující. Tento dialog je podstatný nejen při procesu návrhu a realizace, ale také během samotného užívání nebo, v případě historických objektů, znovu-užívání. Autoři jednotlivých kapitol tuto problematiku nahlížejí z různých úhlů s ohledem na své profesní zaměření. Nesnaží se o vytvoření charakteristiky univerzálního uživatele ani tvůrce, ale naopak o detailní a specifický náhled na zkoumané téma. Publikace tak nabízí multidisciplinární pohled, který přesahuje jednotlivé obory a vzájemně je propojuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.