Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2020-2021
Anotace
Cílem výzkumného projektu je zdokumentování nejčastěji používaných typů okenních výplní v moderní architektuře 1. poloviny 20. století v Československu a zhodnocení jejich tepelně technických parametrů. Součástí výzkumu je rovněž experimentální ověření možných úprav zlepšujících tyto vlastnosti tak, aby vyhovovaly požadavkům památkové péče na konkrétním příkladu. Projekt chce přispět k rozšíření teoretické základny, o níž se mohou opírat snahy o zachování historických oken staveb funkcionalismu.
Hlavní řešitel
Zvonečková, R.
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Dokumentace sadovnických úprav nemocničních areálů zakládaných s významnými plochami zeleně vystavěných na našem území v období počátku 20.stol. Vyhledávání, shromažďování a průzkum archivních podkladů, mapování současného stavu, architektonicko - historické a terénní inventární průzkumy ve smyslu podchycení dosud nezdokumentovaných úprav, vyhodnocování získaných dat. Základní průzkum jako zásadní podklad pro další fáze práce spočívající v hledání přístupů k ochraně památek zahradní architektury.
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference si klade za cíl tematizovat proměny barevnosti v architektuře jakožto odrazu dobových teorií, společenské atmosféry, dostupnosti stavebních materiálů a technologií, i trendů ve výtvarném umění a v designu. Příspěvky se zaměří zejména na vývoj v Československu druhé poloviny dvacátého století, s možným přesahem v prostoru i čase. Konference usiluje postihnout rovněž fenomén morálního i fyzického stárnutí, vrstvení a vliv místního kontextu. Konference umožní prezentovat dílčí výsledky výzkumu doktorandů na FA a FSV ČVUT v Praze a na dalších vysokých školách se zaměřením na architekturu, výtvarné umění, stavební technologie a humanitní vědy. Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou hromadného emailu, plakátů v prostorách dotčených vysokých škol, na webových stránkách FA ČVUT v Praze i na nově vytvořeném oborovém portálu http://povalecnaarchitektura.cz. O konání konference budou informovány další univerzity v České republice a na Slovensku i další odborná a výzkumná pracoviště (Národní památkový ústav, Akademie věd ad.). Výstupem konference bude elektronická recenzovaná publikace, o rozsahu cca 200 stran (dle počtu účastníků), která vyjde v průběhu akademického roku 2017/2018. Téma barevnosti v architektuře je koncipováno v návaznosti na výzkumný projekt "Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu" (SGS15/220/OHK1/3T/15) ve třetím roce jeho trvání.
Hlavní řešitel
Šedý, V.
Trvání projektu
2016-2017
Anotace
Většina studií a publikací věnovaných rezidenčním stavbám a soukromému bydlení doplněná o obrazovou dokumentaci se téměř vždy soustředí na samotnou stavbu a jen vyjimečně ilustruje vztah mezi stavbou a jeho okolím. Obrazová studie se bude v tomto případě zabývat nejen architektonickou stavbou, ale především prostředím ve kterém byla vytvořena, návaznostmi na historický kontext místa a vznikem nových vztahů a jejími aspekty. Obrazový průzkum vychází z teoretické práce "Reprezentace architektonické formy ve fotografii" doktorandského studia a je jeho vizuálním rozšířením.
Trvání projektu
2016
Anotace
Tématem konference je architektonická produkce, vznikající v období 1948 až 1989, kdy v Československu vládnul politický systém, který označoval svou architekturu zpočátku jako "socialisticko-realistickou " a nakonec jako "reálně socialistickou". Souhrnný pojem "socialistická architektura" je dnes zatížen negativními konotacemi, které se vztahují na samotný vzniklý architektonicko-stavební fond. Tento ideologický odstup často zabraňuje kritickému a objektivnímu zhodnocení vlastností architektury sledovaného období. Konference si klade za cíl prověřit právě metodicky kritický nadhled při analýze tohoto tématu. Příspěvky se pokusí o revizi a na vybraných příkladech prozkoumají, do jaké míry se jedná o pochybnou architektonickou produkci poplatnou době svého vzniku, anebo zda a nakolik jde o tvorbu nadčasovou, překračující hranice ideologie i své doby. Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další univerzity v České republice a na Slovensku a další výzkumná pracoviště (NPÚ, AV). Výstupem konference bude elektronická recenzovaná publikace, o rozsahu cca 100 stran (dle počtu účastníků), která vyjde v průběhu akademického roku 2016/2017.
Trvání projektu
2016
Anotace
Tématem konference budou nové poznatky o poválečné vrstvě české moderní architektury. O výsledcích své badatelské práce v oblasti výzkumu a dokumentace poválečné architektury v České republice budou referovat doktorandi FA ČVUT. Budou představeny výsledky práce studentů FA ČVUT - výstupy pilotního semináře (cvičení) k DA1, který proběhl v ZS 2015-2016 a týkal se architektury druhé poloviny 20. století, jejího mapování a kontextuální interpretace. Bude diskutováno možné zapojení studentských výzkumů FA ČVUT do aktivit pracovní skupiny DoCoMoMo Cz. Konání konference bude spojeno se zasedáním této pracovní skupiny. Vyzvané koreferáty přednesou předsedové pracovních skupin DoCoMoMo Slovakia a DoCoMoMo Czech Republic. Jedním z cílů konference bude alaýza problematiky ochrany architektonických památek druhé poloviny 20. století v České republice, tedy tématu, které se je v současné době velmi aktuální (z poslední doby např. kauzy Transgas, velvyslanectví v Berlíně atp.).
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015-2017
Anotace
Projekt kvalitativně vyhodnocuje vzniklý a vznikající architektonicko-stavební fond. Zkoumá, jakou měrou se podílí ústřední vstupní determinanty na konečné podobě architektonického díla. Vstupními determinantami jsou jednak veřejný zájem, který je reprezentován stavebními předpisy a postojem státu vůči architektonicko-stavební tvorbě, a jednak životní styl, který je nositelem kulturních hodnot a proměnlivého vkusu reagujícího na širší společensko-kulturní události. Výzkum je časově rozprostřen od počátku 20. století do současnosti díky čemuž zohledňuje měnící se sociálně-politický systém, inovaci stavebních technologií a vývoj architektonicko-uměleckých směrů dané doby.
Hlavní řešitel
Srba, J.
Trvání projektu
2015
Anotace
Významnou součástí dokumentace dějin a vývoje architektury je dokumentace jednotlivých architektonických děl. Pro správu dat o architektonických dílech, jejich historii a vývoji, je v ČR provozováno a vyvíjeno několik databází. Jedná se o databáze relačního nebo relačně objektového typu, které jsou pro tento účel nejvhodnější. Tento projekt je zaměřen na výzkum nových možností a metod práce relačních databází architektury se spravovanými daty a to jak s daty textovými, tak obrazovými. V oblasti textových dat se výzkum zaměří na nalezení nejvhodnějšího řešení pro práci se specificky strukturovaným textem popisujícím architektonická díla, v oblasti obrazových dat se výzkum soustředí na nalezení vhodného řešení pro správu a zobrazování jednak rastrových dokumentů o vysokém rozlišení a jednak vektorových 2D a 3D dat. Pozornost se také zaměří na možnosti a metody zobrazení geografické polohy děl v digitálních mapách za využití bodů, křivek, ploch a to v jedné i ve více vrstvách. Realizace projektu umožní výrazné zlepšení možností dokumentace děl architektury v prostředí relačních databází, především umožní přesnější a úplnější dokumentaci děl. Výzkum proběhne za využití analytických a návrhových metod softwarového inženýrství v následujících krocích: anlýza současných obecných technických metod a prostředků práce s příslušným typem textových a obrazových dat, vyhodnocení možností jejich využití v databázi architektury, následný návrh implementace do prostředí relačního databázového modelu. Součástí analytické a návrhové fáze bude také sběr, vyhodnocení a zapracování uživatelských a technických požadavků.
Trvání projektu
2015
Anotace
Téma konference sleduje proměny hodnoty architektonického díla v čase. Doba vzniku architektonického nebo urbanistického díla, neovlivňuje jen jeho vzhled, ale má vliv také na jeho hodnocení (přijetí / odmítnutí) odbornou a laickou veřejností. Vztah lidí k danému dílu přitom nemusí být konstantní, ale může se v čase vyvíjet. Jednotlivé příspěvky by měly reflektovat tento vývoj. Výběr témat není omezen pouze na špičkovou architekturu. Stejně tak doba vzniku samotného díla není zásadní. Konference se tak snaží postihnout co nejširší spektrum stavebního fondu. Může se tedy jednat o historické budovy, kde lze sledovat proměny v hodnocení (přijetí / odmítnutí) budovy na delší časové ose, nebo o soudobé realizace, kde lze naopak zaznamenat a zhodnotit bezprostřední reakce. Konference má návaznost na výzkumný projekt Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu (SGS 2015 - podaná přihláška). Konference je pořádána v prvním roce výzkumu a jejím cílem je prezentace dílčích výsledků výzkumu jednotlivými členy řešitelského týmu a konfrontace těchto výsledků s poznatky dalších účastníků z ČVUT i z jiných univerzit (dle přihlášek). Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána studentům postgraduálního studia formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další univerzity v České republice a na Slovensku. Jednotlivé příspěvky budou publikovány elektronicky.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2014
Anotace
Mezinárodní konference doktorandů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování na téma architektura a urbanismus. Konference je tématicky zaměřena na problematiku "post-socialistického" vývoje architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru. Cílem konference je rozvinout mezinárodní spolupráci při výzkumu otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus středoevropských zemí a zvýšit tak kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011, Bratislavě 2012 a Brně 2013, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny příspěvky budou publikovány na webové prezentaci konference. Program: Konference proběhne ve čtyřech základních sekcích: 1/ Udržitelný rozvoj 2/ Kvalita bydlení 3/ Proměna a přeměna 4/ Chytré město Doprovodný program konference: Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu Prezentace výzkumných center VCPD, VCFA, CKB a Institutu intermédií Termíny: Termín pro zaslání abstraktů: 15.6.2014 Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 15.7.2014 Termín pro zaslání fulltextů: 15. 9. 2014 Termín konání konference: 20.-21.11.2014

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.