S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2016
Anotace
Tématem konference je architektonická produkce, vznikající v období 1948 až 1989, kdy v Československu vládnul politický systém, který označoval svou architekturu zpočátku jako "socialisticko-realistickou " a nakonec jako "reálně socialistickou". Souhrnný pojem "socialistická architektura" je dnes zatížen negativními konotacemi, které se vztahují na samotný vzniklý architektonicko-stavební fond. Tento ideologický odstup často zabraňuje kritickému a objektivnímu zhodnocení vlastností architektury sledovaného období. Konference si klade za cíl prověřit právě metodicky kritický nadhled při analýze tohoto tématu. Příspěvky se pokusí o revizi a na vybraných příkladech prozkoumají, do jaké míry se jedná o pochybnou architektonickou produkci poplatnou době svého vzniku, anebo zda a nakolik jde o tvorbu nadčasovou, překračující hranice ideologie i své doby. Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další univerzity v České republice a na Slovensku a další výzkumná pracoviště (NPÚ, AV). Výstupem konference bude elektronická recenzovaná publikace, o rozsahu cca 100 stran (dle počtu účastníků), která vyjde v průběhu akademického roku 2016/2017.
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2016
Anotace
Tématem konference budou nové poznatky o poválečné vrstvě české moderní architektury. O výsledcích své badatelské práce v oblasti výzkumu a dokumentace poválečné architektury v České republice budou referovat doktorandi FA ČVUT. Budou představeny výsledky práce studentů FA ČVUT - výstupy pilotního semináře (cvičení) k DA1, který proběhl v ZS 2015-2016 a týkal se architektury druhé poloviny 20. století, jejího mapování a kontextuální interpretace. Bude diskutováno možné zapojení studentských výzkumů FA ČVUT do aktivit pracovní skupiny DoCoMoMo Cz. Konání konference bude spojeno se zasedáním této pracovní skupiny. Vyzvané koreferáty přednesou předsedové pracovních skupin DoCoMoMo Slovakia a DoCoMoMo Czech Republic. Jedním z cílů konference bude alaýza problematiky ochrany architektonických památek druhé poloviny 20. století v České republice, tedy tématu, které se je v současné době velmi aktuální (z poslední doby např. kauzy Transgas, velvyslanectví v Berlíně atp.).
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2015
Anotace
Téma konference sleduje proměny hodnoty architektonického díla v čase. Doba vzniku architektonického nebo urbanistického díla, neovlivňuje jen jeho vzhled, ale má vliv také na jeho hodnocení (přijetí / odmítnutí) odbornou a laickou veřejností. Vztah lidí k danému dílu přitom nemusí být konstantní, ale může se v čase vyvíjet. Jednotlivé příspěvky by měly reflektovat tento vývoj. Výběr témat není omezen pouze na špičkovou architekturu. Stejně tak doba vzniku samotného díla není zásadní. Konference se tak snaží postihnout co nejširší spektrum stavebního fondu. Může se tedy jednat o historické budovy, kde lze sledovat proměny v hodnocení (přijetí / odmítnutí) budovy na delší časové ose, nebo o soudobé realizace, kde lze naopak zaznamenat a zhodnotit bezprostřední reakce. Konference má návaznost na výzkumný projekt Formování moderní architektury veřejným zájmem a proměnami životního stylu (SGS 2015 - podaná přihláška). Konference je pořádána v prvním roce výzkumu a jejím cílem je prezentace dílčích výsledků výzkumu jednotlivými členy řešitelského týmu a konfrontace těchto výsledků s poznatky dalších účastníků z ČVUT i z jiných univerzit (dle přihlášek). Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána studentům postgraduálního studia formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další univerzity v České republice a na Slovensku. Jednotlivé příspěvky budou publikovány elektronicky.
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2014
Anotace
Tématem konference je srovnání rozdílných přístupů uživatele a tvůrce, analýza podílu jejich vlivu na konečnou podobu architektonického nebo urbanistického díla a zachycení dynamiky vývoje spolupráce těchto dvou subjektů v různých historických obdobích a v současnosti. Téma není omezeno pouze na špičkovou architekturu, naopak jsou vítány příspěvky zabývající se stavbami průměrnými a podprůměrnými, které mohou být rovněž velmi podnětné. Konference má přímou návaznost na výzkumný projekt Architektura mezi uživatelem a tvůrcem, podpořený grantem SGS. Konference je pořádána v posledním roce výzkumu a jejím cílem je prezentace výsledků tříletého výzkumu jednotlivými členy řešitelského týmu a konfrontace těchto výsledků s poznatky dalších účastníků z ČVUT i z jiných univerzit (dle přihlášek). Výzva k účasti na konferenci bude zveřejněna formou plakátů v prostorách Fakulty architektury a Stavební fakulty ČVUT, na webových stránkách FA a bude rozeslána studentům postgraduálního studia formou hromadného emailu. O konání konference budou informovány další (zejména technické) univerzity v České republice a na Slovensku. Jednotlivé příspěvky budou publikovány elektronicky (na webu).
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2013
Anotace
Tématem konference je poznávání a analýza dynamiky vztahu mezi architektem a uživatelem architektonického díla, jeho proměny v historické perspektivě, problematika tzv. "vysoké" a "nízké" kultury v architektuře, proměny podmínek produkce a recepce architektury v době globalizace. Konference navazuje na výzkumný projekt SGS Architektura mezi uživatelem a tvůrcem. Cílem konference je jednak prezentace dosavadních poznatků členů výzkumného týmu, jednak rozšíření debaty o témata, která přinesou další účastníci konference. Předpokládáme šíření výzvy k účasti na webu FA ČVUT, na plakátech v prostorách školy a emailem mezi doktorandy. Příspěvky konference budou publikovány na doprovodné webové aplikaci.
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2012
Anotace
Česko-slovenská konference je tématicky zaměřena na problematiku dvou zásadních nových otázek v architektuře a urbanismu: udržitelného rozvoje a nových metod výzkumu a navazuje na konferenci, která se uskutečnila v červnu 2011 v Praze a navázala na tradiční konference doktorandů brněnské FA VUT a bratislavské FA STU. Cílem konference je zvýšit kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia fakult architektury v Brně, Bratislavě a Praze se zvláštním důrazem na podporu myšlenek udržitelného rozvoje a rozvoje metodologie výzkumu v architektuře, výstavbě, urbanismu a prostorovém plánování. Důležitým cílem konference je podpora výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny pří
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2012
Anotace
Týden výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT soustřeďuje několik aktivit, které doposud probíhaly rozptýleně v rámci celého akademického roku. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě architektury ČVUT. Kolokvium-konference starších doktorandů (21. 5. 2012) a kolokvium-konference nových doktorandů (25. 5. 2012) umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia mezi sebou. Nedílnou součástí kolokvií-konferencí je týdenní (21. až 25. 5. 2012) výstava posterů všech zúčastněných doktorandů, doprovázená dvěma diskuzními večery, kterých se zúčastní i odborná veřejnost. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci.
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2011
Anotace
Architektura a urbanismus - udržitelný rozvoj, nové metody výzkumu
Hlavní řešitel
Dulla, M.
Trvání projektu
2008-2011
Anotace
Modernity distanced itself from historical architecture by stressing temporality and opening the wide range of building types, structures and materials. Today it is entirely functional and subjected to utility changes. This is entirely new situation for modern heritage conservation. The research project will focus on problems that appear in this field and will provide solutions. Proposed investigation deals with modern architecture (in Slovakia) and relates to the wider understanding of modernity. Specificities of modern authenticity and structure of values will be defined. Characteristic types of distinct periods will be investigated. Investigation on characteristic materials and details regarding limits of their substitutions will be provided. Possibilities of enhancing utility and energy-saving performance by change or supplementary insulation protection regarding conservation values will be defined.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.