Lidé

Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV

vedoucí ateliéru Hanson

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2014
Anotace
Krajina se neustále mění, vyvíjí a transformuje. Je součástí našeho každodenního života a tavícím kotlem utváření nejen mezilidských vztahů, poskytuje nám obživu a zdroje. Téma krajiny různé profese i národnosti spojuje, což se nám na studentské konferenci Landscape Transformations of Post-Communist Countries, pořádané taktéž za podpory ČVUT v rámci SVK v loňském roce, potvrdilo. Na letošní konferenci Landscape Transformations 2014 chceme na započatý mezinárodní a interdisciplinární dialog navázat a případně pokračovat v "tradici krajinných" konferencí na naší fakultě. Budeme usilovat o zajištění různorodého a vyváženého spektra účastníků jak z profesionálního, tak geografického hlediska. Jako spolupořadatele chceme přizvat neziskovou organizaci Centrum pro budoucnost o.p.s Slavonice, případně dalšího externího partnera - Univerzitu Karlovu, jejíž účast nebyla v tuto chvíli ještě definitivně potvrzena. Členové organizačního teamu z této instituce nám pomohou s přípravou odborného programu a s propagací konference skrze své zahraniční i domácí kontakty. Tématicky se nyní chceme soustředit na řetězovou reakci důsledků a příčin změn, které se v krajině odehrávají. Za podnětné považujeme zejména studium komplexity vztahů mezi příčinou-důsledkem. Výzkumné otázky směřované tímto směrem tvoří solidní základ pro hodnotnou odbornou diskuzi a přicházející odpovědi nevyhnutelně budou transdisciplinární. V tomto smyslu je budeme publikovat i v závěrečném sborníku. Oficiálním jazykem conference je angličtina. Hlavními cíli jsou: - prezentace a diskurs současného stavu znalostí získaných ze studentských projektů, dilomových a disertačních prací a ostatního výzkumu. - podpora spolupráce a výměna informací mezi odborníky zabývajími se krajinou. - identifikace interdisciplinárního rámce příčin a důsledků, které ovlivňují stabilitu krajiny a udržitelný rozvoj.
Trvání projektu
2013
Anotace
Evropské post-komunistické státy se před lety musely vypořádat s novými výzvami v tvorbě krajiny a to jak s jejím rozvojem, tak i jejími proměnami či přeměnami nebo degradací. Na rozdíl od západní Evropy zažily postkomunistické země rychlou změnu v politickém systému bez přiměřené změny v akademickém, odborném a politickém chápání krajiny. Nové sociální a politické paradigma ovlivnilo nejenom její vnímání, ale i přístup a metody krajinné tvorby. Cílem konference je řešit otázky spojené s nedávnou historií a budoucností městské, příměstské a venkovské krajiny v post-komunistických zemích Evropy. Důraz bude kladen na mezinárodní a interdisciplinární dialog z akademické a profesní perspektivy post-komunistických proměn krajiny a to z hlediska širokého spektra profesí (například krajinářská architektura, architektura, urbanismus krajinné inženýrství, krajinná ekologie, regionální politika, ekonomie a jiné). Jednacím jazykem konference bude angličtina. HLAVNÍ CÍLE KONFERENCE: Prezentace
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2012-2014
Anotace
Výzkumný projekt se zaměřuje na místní šetření a analýzu přeshraniční spolupráce a styčných ploch evropských regionů, se zaostřením na politiky a strategie i konkrétní případové studie relevantní k historickému, ekonomickému a kulturnímu kontextu mezi Českou republikou a sousedními státy. Rešerše a průzkumy budou rozděleny do následujících okruhů: a. Právní rámec a politické aspekty, jejich styčné plochy v pohraničních podmínkách b. Přístupy k zapojování veřejnosti při navrhování a plánování c. Agro-ekosystémy a produkce potravin, jejich vliv na příhraniční krajinu d. Role profesionálů v navrhovacím a plánovacím procesu, konkrétně krajinářského architekta (landscape architect), a jeho přínos pro rozhodování ve veřejné sféře Každý z řešitelů se dle své odbornosti a vědeckého zájmu soustřeďuje na jeden z těchto okruhů; jejich relevanci k hranicím mezi Českou republikou a sousedními státy. Pojem hranice chápeme nejen jako fyzickou linii v mapě, ale i jako bariéru v postojích a myšlen

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.