Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Dipl. arch. Henry William Andrew Hanson IV

vedoucí ateliéru Hanson

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2014
Anotace
Krajina se neustále mění, vyvíjí a transformuje. Je součástí našeho každodenního života a tavícím kotlem utváření nejen mezilidských vztahů, poskytuje nám obživu a zdroje. Téma krajiny různé profese i národnosti spojuje, což se nám na studentské konferenci Landscape Transformations of Post-Communist Countries, pořádané taktéž za podpory ČVUT v rámci SVK v loňském roce, potvrdilo. Na letošní konferenci Landscape Transformations 2014 chceme na započatý mezinárodní a interdisciplinární dialog navázat a případně pokračovat v "tradici krajinných" konferencí na naší fakultě. Budeme usilovat o zajištění různorodého a vyváženého spektra účastníků jak z profesionálního, tak geografického hlediska. Jako spolupořadatele chceme přizvat neziskovou organizaci Centrum pro budoucnost o.p.s Slavonice, případně dalšího externího partnera - Univerzitu Karlovu, jejíž účast nebyla v tuto chvíli ještě definitivně potvrzena. Členové organizačního teamu z této instituce nám pomohou s přípravou odborného programu a s propagací konference skrze své zahraniční i domácí kontakty. Tématicky se nyní chceme soustředit na řetězovou reakci důsledků a příčin změn, které se v krajině odehrávají. Za podnětné považujeme zejména studium komplexity vztahů mezi příčinou-důsledkem. Výzkumné otázky směřované tímto směrem tvoří solidní základ pro hodnotnou odbornou diskuzi a přicházející odpovědi nevyhnutelně budou transdisciplinární. V tomto smyslu je budeme publikovat i v závěrečném sborníku. Oficiálním jazykem conference je angličtina. Hlavními cíli jsou: - prezentace a diskurs současného stavu znalostí získaných ze studentských projektů, dilomových a disertačních prací a ostatního výzkumu. - podpora spolupráce a výměna informací mezi odborníky zabývajími se krajinou. - identifikace interdisciplinárního rámce příčin a důsledků, které ovlivňují stabilitu krajiny a udržitelný rozvoj.
Trvání projektu
2013
Anotace
Evropské post-komunistické státy se před lety musely vypořádat s novými výzvami v tvorbě krajiny a to jak s jejím rozvojem, tak i jejími proměnami či přeměnami nebo degradací. Na rozdíl od západní Evropy zažily postkomunistické země rychlou změnu v politickém systému bez přiměřené změny v akademickém, odborném a politickém chápání krajiny. Nové sociální a politické paradigma ovlivnilo nejenom její vnímání, ale i přístup a metody krajinné tvorby. Cílem konference je řešit otázky spojené s nedávnou historií a budoucností městské, příměstské a venkovské krajiny v post-komunistických zemích Evropy. Důraz bude kladen na mezinárodní a interdisciplinární dialog z akademické a profesní perspektivy post-komunistických proměn krajiny a to z hlediska širokého spektra profesí (například krajinářská architektura, architektura, urbanismus krajinné inženýrství, krajinná ekologie, regionální politika, ekonomie a jiné). Jednacím jazykem konference bude angličtina. HLAVNÍ CÍLE KONFERENCE: Prezentace

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.