Lidé

Ing. arch. Pavel Lupač

Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Gál, O. orig. auth. - Voříšková, Š. orig. auth., - Lupač, P. orig. auth.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06531-0.
Rok
2019
Podkategorie
Překlad monografie
Anotace
The present publication summarises and organises the current knowledge on the impacts of architecture and the built environment on the mobility and orientation possibilities of persons with Parkinson’s disease. It supplements this existing knowledge with basic principles of spatial design so that requirements related to specific symptoms of Parkinson’s disease can be taken into account in a natural way. Emphasis is put on ensuring an independent and safe life while minimising the use of artificial compensatory elements. This publication is accompanied by videos demonstrating selected typical symptoms of Parkinson’s disease.
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Voříšková, Š. - Lupač, P., - Gál, O.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06530-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování prostoru tak, aby byly přirozeně zohledněny požadavky související se specifickými projevy nemoci. Důraz je kladen na umožnění samostatného a bezpečného života při snaze minimální implementace umělých kompenzačních prvků. Přílohou publikace jsou názorné videomateriály, představující vybrané projevy typických příznaků Parkinsonovy nemoci.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
CAMP Praha, 2018-10-25/2018-10-26. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Lupač, P.
Publikováno v
In: Stárnutí 2014. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2014. pp. 85-91. ISBN 978-80-87878-11-8.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Související lidé
Anotace
Město a jeho stavby jsou prostorem, ve kterém je nám dáno se každodenně pohybovat. Orientaci v něm zvládá každý z nás jinak a stejně tak jsou pro orientaci každého člověka důležité jiné momenty. Pokud ve stáří ztrácíme zrak, ztrácíme s ním jeden z nejdůležitějších smyslů, který jsme si vyčlenili pro orientaci v prostoru. Do určité míry jej mohou nahradit jiné smysly anebo můžeme zbytky zraku stimulovat vhodným architektonickým řešením. Obě dvě možnosti lze ovlivnit promyšleným a koncepčním návrhem, jenž zahrnuje i použití vhodných materiálů. Cílem je konkretizovat principy užití různých materiálů tak, aby byly vhodné pro návrh prostředí pro osoby se zrakovým postižením.
Autoři
Šestáková, I. - Váňová, L., - Lupač, P.
Publikováno v
Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05405-5.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace Trendy v bydlení pro seniory obohacuje materiály vznikající na Ministerstvu práce a sociálních věcí u příležitosti transformace sociálních služeb v ČR. Publikace obsahuje vedle slovního porovnání trendů v bydlení pro seniory a souvisejícího systému sociálních služeb v České republice, Rakousku, Nizozemsku, Dánsku a Švédsku i modelové srovnání konkrétních realizací v těchto oblastech: ústav „klasického typu“ (v ČR zatím stále nejrozšířenější typ bydlení pro seniory v kombinaci se zdravotními a sociálními službami v místě), resp. tzv. „small units“, které je nahrazují v západním světě; zařízení pro klienty s demencí (zejména Alzheimerovou chorobou); skupinové domácnosti neboli chráněné bydlení; tzv. „extramural“ model – tedy poskytování zdravotních a sociálních služeb v bytech seniorů mimo zdi ústavů; a komerční výstavba bydlení pro seniory. Jako příklad osvědčeného konceptu bydlení seniorů, které vytváří podmínky pro zachování jejich soběstačnosti co nejdéle, je popsán tzv. senior cohousing. Toto srovnání ukazuje, nakolik jsou doporučení uvedená v architektonickém manuálu MPSV ČR v souladu se zahraničními trendy a zkušenostmi.
Autoři
Šestáková, I. - Francová, N. - Sobek, J. - Procházková, M., - Lupač, P.
Publikováno v
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2012. ISBN 978-80-7421-042-6.
Rok
2012
Podkategorie
Kniha
Anotace
Základní přehled o možných formách bydlení s podporou sociálních služeb, o základních principech, procesech ale i otázkách, se kterými se zadavatelé a projektanti těchto objektů setkají od počátku plánování staveb pro sociální služby.
Autoři
Lupač, P.
Publikováno v
ERA 21. 2012, 12(4), 52-53. ISSN 1213-6212.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Hlavním principem, který umožňuje orientaci nejen osobám se zrakovým postižením, je kontrast.
Autoři
Lupač, P.
Publikováno v
In: Sborník V.ročníku Senior living. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2011, pp. 56-69. ISBN 978-80-254-8808-9.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Související lidé
Anotace
Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Pokud ztrácíme zrak, ztrácíme s ním jeden z nejdůležitějších smyslů, který jsme si vyčlenili pro orientaci v prostoru. Do určité míry jej mohou nahradit jiné smysly anebo můžeme zbytky zraku stimulovat vhodným architekonickým řešením. Obě dvě možnosti lze ovlivnit promyšleným a koncepčním architektonickým návrhem, jenž zahrnuje i použití vhodných materiálů.
Autoři
Šestáková, I. - Lupač, P.
Publikováno v
Interiér. 2011, 14(3), 44-49. ISSN 1214-4584.
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Anotace
Působení prostředí na psychiku, zdraví a vnímání. Zásady orienatce v interiéru.
Autoři
Šestáková, I. - Lupač, P.
Publikováno v
Praha: GRADA PUBLISHING, 2010. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1.
Rok
2010
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace reaguje na vyhlášku č. 398/2009 Sb. z 5.listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, upozorňuje na některé její podstatné části a okomentovává je tak, aby si každý čtenář mohl ujasnit, jak vzniká kvalitní návrh prostředí respektující potřeby všech členů společnosti, do které neodmyslitelně patří také osoby s omezenou schopností pohybu či osoby se smyslovým nebo mentálním handicapem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.