Lidé

Ing. arch. Pavel Lupač

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021-2023
Anotace
Současná architektonická teorie i praxe se zabývají především řešením staveb pro sociální služby v městském prostředí. Život na venkově má své odlišnosti, stejně tak péče o potřebné mimo město je jiná. Záměrem projektu je sestavení odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o stávající praxi v realizaci staveb pro sociální služby na venkově (bydlení pro seniory, denní stacionáře, komunitní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod.). V první řadě vytvoření přehledné databáze takových staveb, tříděné podle kritérií podstatných z hlediska architektury a typologie. Pomocí případových studií projekt zhodnotí, zda stávající praxe odpovídá specifickým potřebám obyvatel na venkově. Hlubší vhled do těchto potřeb poskytnou rozhovory s uživateli i personálem analyzovaných objektů. Databáze umožní též porovnání novostaveb pro vybrané účely s využíváním rekonstruovaných historických objektů, jak z hlediska četnosti jednotlivých řešení, tak pro zjištění, zda tento rozdíl univerzálně ovlivňuje prostorovou kvalitu objektů. Součástí projektu bude analýza stávajících dotačních programů podporujících výstavbu staveb pro sociální služby ve venkovském prostředí. Cílem projektu je stanovit specifika staveb pro sociální služby na venkově a umožnit tak definovat vhodné přístupy k projektování takovýchto objektů ve venkovském prostředí. Výstup projektu poslouží nejen jako základ dalšího výzkumu tématu staveb pro sociální služby, ale i jako referenční báze zejména pro ateliérovou výuku obdobných typologií. Současně doplní publikace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí k dané problematice.
Trvání projektu
2019
Anotace
Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. a 2. ročníku konference Architektura dětem a zároveň podpořit naplňování cílů dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury ČR - část vzdělávání. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Dále chystáme klub přátel Architektury dětem, který má podporovat spolupráci mezi architekty a pedagogy, a vytváříme tak základnu pro rozšiřování tématu mimo úzký okruh architektů. Na podzim roku 2019 se připravuje revize dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury, zároveň bude MMR organizovat pracovní skupinu pro implementaci tématu architektury do vzdělávání. Konferencí chceme přímo navázat na tyto dvě aktivity a zasadit se o prosazení témat spojených s dětmi a architekturou do oficiálních strategických dokumentů. Konference tak bude podporovat naplňování cílů Politiky architektury (opatření týkající se implementace tématu do školství a osvěty obecně). Témata: 1. Implementace tématu architektury a prostředí do RVP 2. Budování komunity aktivních učitelů - zjišťování jejich potřeb a využití jejich potencionálu k šíření tématu mezi žáky. 3. Implementace tématu architektury a prostředí do vzdělávání pedagogů na pedagogických fakultách. 4. Tvorba a testování vzdělávacích materiálů využitelných ve školství. 5. Inspirace českými a zahraničními příklady dobré praxe (témata, která se do školství a obecného povědomí již prosadila - ekologie, lidská práva, výchova k demokracii apod.). 6. Rozvíjení a prohlubování témat zanesených v memorandu Děti a město/Prostor pro hru, které představuje výstupy 2. ročníku konference. 7. Implementace vybraných cílů memoranda do Politiky architektury a stavební kultury v ČR. Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architek
Trvání projektu
2018
Anotace
To, jaké emoce cítíme k prostředí, ve kterém žijeme - našemu domovu, podmiňuje náš zájem o něj a snahu o zlepšení jeho kvality. Uspořádání města ovlivňuje mnoho spolu souvisejících procesů, ekonomických, sociologických, demografických, má vliv na ekologii a udržitelnost prostředí. Dobře navržené prostředí umožňuje nejen všestranný rozvoj dětí, ale zároveň pěstuje sociální vazby mezi všemi jeho obyvateli, působí na naše smysly a ovlivňuje tak naši psychiku. Rozumět architektuře je důležité z důvodu zlepšení občanské společnosti. Proto chceme věnovat pozornost výchově dětí k vnímání prostředí od co nejútlejšího věku. Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. ročníku konference Architektura dětem uskutečněné 13. a 14. 10. 2017. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), která vznikla na základě ohlasů 1. ročníku konference a jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny, vytvoření digitální knihovny pro řešené téma a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Témata konference Děti a město Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas mnohem více organizovaný. Jaký je za takových podmínek vztah dětí k prostředí? Současné město má tendenci izolovat děti na předem určená místa jako jsou hřiště, škola a podobně. Proto je potřeba otevřít diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a dbal i na dětské meřítko. Existuje dostatek míst, která jsou vhodná pro hru a kde mohou větší děti trávit svůj volný čas bez dozoru? Jak zapojit děti do plánování prostředí a umožnit jim tak aktivně se zapojit? Jak upravit legislativu, aby se zlepšily podmínky pro architekty a tvůrce dětských hřišť, která by v budoucnu mohla být prostorem vhodným i pro starší děti bez doprovodu rodičů? Architektura ve vzdělávání V
Trvání projektu
2017
Anotace
Výchova budoucích generací k pochopení architektury a vystavěného prostředí jako nedílné součásti vzdělání je důležitá pro kulturní úroveň společnosti. Vztah ke svému městu - domovu je součástí identity každého jeho obyvatele. Přesto je toto téma v našem vzdělávacím systému v současnosti řešeno pouze okrajově. Cílem konference je podpořit vytvoření nebo upevnění mostů mezi jednotlivci a organizacemi, které se zabývají osvětou dětí ve vnímání architektury a vystavěného prostoru. Dále těmto organizacím chceme zprostředkovat zkušenost těch, kteří jsou v současnosti úspěšní ve vzdělávání dětí v oborech příbuzných architektuře nebo v oborech jiných než je architektura (environmentální vzdělávání, výchova k občanské společnosti, historie, matematika). Chceme hledat odpovědi na otázky: Jak vytvořit úspěšný program, který je využitelný pro školy nebo pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a jak takový program prosadit do povědomí veřejnosti? Jak komunikovat s veřejností? Jak vysvětlovat veřejnosti (rodičům, učitelům, politikům), že o téma výuky architektury a vystavěného prostoru je důležité se zajímat? Jak komunikovat s dětmi? Kdy je období největší vnímavosti dětí a jak toto využít pro tvorbu programu? Proč je povědomí o architektuře a vystavěném prostředí v dětském věku důležité, jak děti mohou být aktivní již dnes a jak to v budoucnu může přispět ke zlepšení občanské společnosti? Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architektuře a v dalších souvisejících oborech; školy (MŠ, SŠ, ZŠ) ; pedagogové; pedagogické fakulty; organizace a jednotlivci, kteří se zabývají tématem architektonické osvěty pro širokou veřejnost; městské samosprávy, které spolupracují s organizacemi pracujícími s dětmi. Součástí konference bude workshop s přizvanými dětmi ze ZŠ, které budou plnit roli hodnotitelů a ověří tak námi uskutečňované metody. Návrh programu: První den: Dopolední
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2017
Anotace
Cílem dotazníkového šetření je získat data pro podporu projektu "Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí" řešeného na FA ČVUT. Dotazník bude koncipován tak, aby ověřil dosavadní získané poznatky a průběžné výstupy projektu oslovením samotných pacientů s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí. Dotazník bude vytvořen a vyhodnocen ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Výstupy tak budou využitelné i pro vědeckovýzkumné účely v oblasti medicíny. Prostředky budou využity zejména na spolupráci se statistikem/sociologem a na materiálové zajištění dotazníkového šetření.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015-2016
Anotace
Záměrem projektu je rozšíření odborných a studijních materiálů, poskytujících souhrnné informace o problematice užívání prostředí specifickými skupinami obyvatel. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v mozku, ty produkují dopamin - přenašeč informací. Vzhledem k chybějícímu dopaminu mozek nedokáže přenést informaci k pohybovému aparátu a dochází tak k postupné ztrátě kontroly nad pohybem. Cílem je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost při minimální nutnosti dodatečně implementovat kompenzační prvky.
Hlavní řešitel
Řešitelský tým
Trvání projektu
2010
Anotace
Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů je projekt, který má za úkol prozkoumat a poučit se ze situace měst a míst, která jsou důležitá a zároveň nesnadno řešitelná z hlediska jejich přístupnosti a snadné prostorové orientace. Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Byla vybrána města a stavby, které jsou v hojném množství navštěvovány nejen osobami s handicapem, mají ve své politice jako jeden z hlavních cílů komfort prostředí pro všechny a uplatňují myšlenky univerzálního designu - Design for All. Design for All je v tzv. Stockholmské deklaraci European Institute for Design and Disability definován jako:...design pro lidskou různorodost, sociální inkluzi a rovnost. Zároveň se tato města a místa nacházejí v různých státech Evropy s rozdílnými přístupy k řešení problému.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.