Lidé

Ing. arch. Petr Buryška

Autoři
Jehlík, J. - Plos, J. - Drdácký, T. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M. - Kohout, M., - Loits, A.
Publikováno v
Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Katalog sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ zpracovávaného v letech 2016-2020. Prezentuje metodiku identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Je založena na komplexním hodnocení měst a na inovativních metodách, které využívají počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Základní informační základnou je standardizované mapování, pro něž jsou vybrána, zpracována a upravena příslušná grafická díla umožňující vzájemnou kompatibilitu a komparabilitu. Ta jsou doplněna informacemi z dobových textových, obrazových dokumentů a terénními průzkumy. V rámci výzkumného projektu bylo zpracováno 26 českých a moravských historických měst s památkovými rezervacemi.
Autoři
Buryška, P.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2019, 48-49. ISSN 1804-2066.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jedním z opatření PASK je vyhodnocení a posílení hlavních, městských a oblastních architektů (opatření 3. 3. 1). ČKA v této oblasti realizovala mnoho aktivit – přednášky, konference, doporučení pro státní správu a samosprávu, vydala manuál Městský ar‑ chitekt atd. Problematikou se zabývá také FA ČVUT, níže konkrétně péčí o sídla v maloměstském a venkovském kontextu.
Autoři
Buryška, P. - Mareš, J. - Podroužek, M. - Řezníček, J., - Běťák, P.
Publikováno v
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2016.
Rok
2016
Podkategorie
Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.
Související lidé
Anotace
Výběr pro Šlapanice zásadních prvků veřejného prostranství, specifikace typizovaných řešení a jejich udržitelnost, zmapování veřejných prostranství, zhodnocení stavu významných míst a doporučení přístupu k nim a nastavení vztahů, úloh a kompetencí - rolí aktérů procesu tvorby veřejných prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.