Lidé

Ing. arch. Petr Buryška

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2021
Anotace
V polistopadovém vývoji české demokratické společnosti se v řadách politických představitelů dlouhou dobu opomíjel význam péče o prostředí měst a obcí, ale i kulturní krajiny. Díky vládnímu usnesení "Politika architektury a stavební kultury ČR" se tato situace může začít systematicky změnit, pokud ve všech patrech politické moci bude vůle na její uplatnění a pokud budou vhodné vzory a doporučení i pro samosprávy. Ve větších městech podporují tuto snahu odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti. Proto se tato situace poslední roky zlepšuje. Na malých městech a v obcích na venkově mimo centra je tento proces výrazně pomalejší. V předchozích letech proběhlé SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata" se věnují této problematice z pohledu obsahu a metodiky. Konference "Pojďme dělat město (nebo ves)", která proběhla 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci", nastolila podobná témata, bohužel se ale nedočkala druhého ročníku. Záměr konat konferenci se bohužel nepodařilo realizovat kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií. Vzhledem k zájmu z řad představitelů obcí a především pro naléhavost situace vybízí k následování. Jedinou obdobnou aktivitou je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Oproti obecněji "shora" zaměřené konferenci k PASK má být tato spíše odborným setkáním "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Konference si dává za cíl propojovat komuná
Trvání projektu
2020
Anotace
Pořádání konference Pojďme dělat město (nebo ves) II je vyvoláno zájmem z řad představitelů obcí vyvolaným předchozí stejnojmennou konferencí konanou 25.4.2017, s podtitulem "Veřejný prostor - hledání potenciálu od zadání k realizaci". Letošní ročník bude zaměřen na aktuální téma role městských / obecních architektů. Na rozdíl od v předchozích letech proběhlých SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR" a "Politika architektury: aktuální témata", které se věnovaly problematice architektury a stavební kultury obecně a "shora" jako součásti "Politiky architektury a stavební kultury ČR" schválené vládním usnesením v roce 2015, má být konference "Pojďme dělat město (nebo ves) II" spíše odbornou platformou "zdola" k podchycení aktivních zájemců o téma, a to navíc v ideální době v polovině volebního období komunálních politiků. Konference se zaměří především na menší města a venkov. Zatímco ve větších městech podporují snahu o lepší urbánní prostředí odborníci a politici s širším rozhledem i názory vzdělanější části veřejnosti, malým městům a obcím na venkově mimo centra se věnuje podstatně menší pozornost. Zajímavým zahraničním shrnutím je materiál německé spolkové nadace Baukultur, která se věnuje obdobě Politiky architektury v Německu. V posledním reportu k tématu (Baukultur Report City and Village 2016/17) se věnuje právě tématu kvality prostředí malých měst a venkova. Jedinou obdobnou aktivitou u nás je cyklus Starostové starostům, který organizuje poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Semil Jan Farský. Pro něj je ale téma prostředí jen jedním z témat, kterým se starosta musí věnovat. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. O své zkušenosti se s účastníky podělí řada městských architektů a představitelů měst a obcí. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, praktikující architekty, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Témat
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Pro zvyšování standardu stavební kultury je klíčová účast architektů při implementaci obecně uznávaných principů včetně konkrétních opatření (např. architektonická soutěž). Architekt může jednat v různých rolích/pozicích, což se v současnosti projevuje zejména fenoménem městských architektů. Je dobře, že se zvyšuje počet místních politických reprezentací pečujících o kvalitní vystavěné prostředí, obce ovšem často mají nereálné požadavky na kvalifikaci architektů majících zájem pracovat ve veřejné správě. Smyslem tohoto projektu je důkladné zmapování současné situace ohledně počtu architektů a jejich kvalifikace v České republice a toho poměření s potřebou institucionální kapacity v rámci veřejné správy.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018
Anotace
Cílem tohoto projektu je především vytvoření přehledu o vzájemných vazbách mezi jednotlivými ne-architektonickými profesemi, které mohou spolupracovat s autorizovanými architekty. Impulsem k tomuto projektu je aktuálně vydávaná kniha od JUDr.PhDr. Jiřího Plose - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů z nakladatelství Wolters Kluwer, vědecko-výzkumná činnost některých studentů doktorského studia na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT a v neposlední řadě také novela zákona z roku 2016 o zadávání veřejných zakázek. Důvodem pro uskutečnění tohoto projektu je prostý fakt, že v rámci ČR zatím neproběhl žádný relevantní výzkum - diskuze mezi autorizovanými architekty o stávajících limitech a přínosech mezioborové spolupráce v rámci tvorby různých stupňů územně-plánovací dokumentace a strategických dokumentů. Průběh konference a průběžné výstupy budou směřovat ke vzniku sborníku - případového manuálu s obecným shrnutím, ve kterém bude odborné veřejnosti představen ucelený výstup ohledně spolupráce s ne-architektonickými profesemi vybraných urbanistických ateliérů z ČR i okolních zemí. Projekt navazuje na výzkumy proběhlé na Ústavu urbanismu ČVUT, jako byl projekt Metodika zadávání územních plánů (2013-2015), na některé z konferencí (např. Inventura urbanismu 2015 - Jak učit architekty venkovu, 2017 - Kdo to vlastně řídí) a další příslušné konference. Na základě rešerše (zajišťuje Jan Trejbal - Březen 2018), prezentace případových studií (výstava v termínu konference) a také již existujících teoretických prací se pokusíme ve třech různorodých tematických okruzích nalézt přístupy, které mohou pozitivně ovlivnit stávající praxi především v prostředí venkova a malých měst. Konference bude tematicky rozdělena do tří diskuzních panelů: 1. Typy českých a zahraničních územně-plánovacích dokumentací z pohledu optimální a dnes provozované spolupráce autorizovaných urbanistů s externími profesemi - vedení panelu: Jiří Plos, Jan Jehlík a Jan Trejbal 2. Stávající pr
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference rozvíjí témata úspěšné SVK "Politika architektury a stavební kultury ČR", uspořádané v květnu 2017. Snaha o vytváření kvalitního životního prostředí je aktuálním tématem. Přes deklarovaný společenský zájem není současná kvalita vytvářeného prostředí v Česku ve srovnání s evropskou současností ani s naší minulostí všeobecně příliš uspokojivá. V roce 2015 schválila vláda ČR nelegislativní strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky, určený pro státní správu, zejména ministerstva. Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnějšímu kulturnímu prostředí (architektuře), tedy zejména hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům, venkovu i krajině, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí a vnímání architektury jako stávající i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. O konkrétní podobě proměňujícího se prostředí se ve valné míře rozhoduje v samosprávě, na úrovni obcí, měst a krajů. Je proto nanejvýš potřebné tématizovat všechny tyto tři úrovně (obec, kraj a stát) a nabízet příklady úspěšných přístupů. Konference shrnuje příbuzná témata výzkumů na několika ústavech FA ČVUT a čerpá z aktuálních pramenů, jakými jsou zejména mezinárodní odborné konference a workshopy, kterých se doktorandi v předchozích letech účastnili nebo je přímo organizovali. Konference je zacílena na studenty doktorského studia, politickou reprezentaci a odbornou veřejnost. Tomu odpovídá výběr keynote speakers (zástupce MMR, MHMP, Středočeského kraje) a zahraničních hostů (Dipl. Ing. Peter Gero - Hamburk, Koos van Zanen, Amsterdam). Výstupy probíhajících výzkumných projektů v konfrontaci s naplňováním principů dokumentu Politika architektury představí doktorandi FA ČVUT v oblastech současných výzev ve čtyřech tématických okruzích: 1) dokument Politika architektury a stavební kultury ČR v celoevropském a celostátním porovnání (zaměřený na srovnání odpovídajícími dokumen
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2017
Anotace
Prosazování principů vedoucích ke kvalitnějšímu životnímu prostředí je aktuálním tématem i z úhlu pohledu architektů, kteří na neutěšený stav dlouhodobě poukazují. V roce 2015 vláda schválila nelegislativní strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky. Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí a vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. PA je vládní dokument určený pro státní správu, zejména ministerstva. O konkrétních záměrech proměny prostředí se nicméně rozhoduje ve valné míře v samosprávě, v městech a obcích. I kraje jako mezistupeň jsou v tématu důležité. Je proto nanejvýš potřebné tématizovat všechny tyto tři úrovně a nabízet úspěšná řešení. Konference se jeví přínosná také díky cílení na politiky, a to v období před parlamentními volbami. Prezentovat (s ohledem na to, že se část doktorandů FA ČVUT tématu věnuje) prosazování principů dokumentu PA a tématu obecně na třech různých úrovních - celostátní (za Českou komoru architektů), velkoměstské (v Praze) a maloměstské či venkovské (ve Šlapanicích u Brna). Součástí příspěvků bude i zpětná vazba od politika, úředníka či aktivního zástupce veřejnosti, kterých se ten který okruh týká. S dokumentem PA konfrontovat výzkum doktorandů v oblasti "nových výzev" týkajících se péče o prostředí - z pohledu netradičních forem bydlení jako baugruppe apod. nebo možnosti využití nových technologií při tvorbě územně plánovacích dokumentací a správě území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.