Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Lidé

Ing. arch. Michal Dvořák

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Dvořák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Město je v mnoha svých vrstvách uspořádané více či méně fraktálně - jeho fyzická struktura, veřejná prostranství, dopravní i technická infrastruktura, rozložení vybavení, sociální struktura aj. Měřením fraktální dimenze urbánní struktury získáme porovnatelné hodnoty k posouzení fraktálního uspořádání města - uspořádané provázané posloupnosti měřítek zástavby i volného prostoru. Výsledek je indikátorem míry komplexity struktury. Vyšší míra fraktálního uspořádání umožňuje ideální distribuci energie, stabilní a adaptabilní rámec pro kvalitní životní prostředí, zejména pokud je odvozeno z měřítka člověka. Měření bude provedeno pro celá města a pro části měst s převažující typologií zástavby na základě jejich plošného vizuálního zobrazení - schwarzplannu, metodou BCM (Box-Counting Method). Na podkladu map zástupců českých měst a jejich vývoje od pol. 19 století do současnosti můžeme pozorovat různý nárůst fraktality s různou mírou vlivu konkrétních urbánních forem - domovního bloku, polobloku či otevřených forem zástavby.
Hlavní řešitel
Dvořák, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Jakou roli hraje současná forma domovního bloku v komplexním systému města? Současné urbanistické plány často obsahují kompaktní formu domovního bloku, jejich realizace se nicméně řídí jinými pravidly s různým dopadem i mírou reflexe existující urbánní struktury daného města. Výzkum se bude věnovat konkrétním vytipovaným příkladům nedávno realizovaných projektů domovních bloků v několika evropských městech, jaké prostředí na základě současných přístupů a pravidel utváření vytváří a jejich vztahu k celku města. Práce bude reflektovat jak dosavadní poznání o vývoji domovního bloku, tak z druhé strany současné poznání vlastností komplexních systémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.