S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

MgA. Jan Trejbal

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trejbal, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), účinný od 1.1.2007, definoval povinnost zpracování Územně analytických podkladů (UAP)pro každý kraj a každou obec s rozšířenou působností, jako klíčový podklad pro následné zpracování zásad územního rozvoje krajů a územních a regulačních plánů obcí. Územně analytické podklady a jejich aktualizace vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnoty, limity využití a záměry na provedení změn v území. Tyto údaje jsou podkladem pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území, kde se stanovují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Na základě praktických postřehů i teoretických studií vyvíjím v rámci doktorského studia webovou aplikaci IPOM (Identifikace potenciálů místa), která má ambici sjednotit ,,nejednotné a nepraktické" stávající UAP v městech a obcích. Základní výhodou aplikace je její transparentnost, možnost okamžité aktualizace a zjednodušení současných více než 118 UAP kategorií pro Obce a 37 pro Kraje. Celý vývoj aplikace má striktně mezioborový a odborný rozměr.
Hlavní řešitel
Trejbal, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2014
Anotace
Základní teze pro vývoj internetové databáze pro rurální prostředí, musí být nutně upravena z ,,Co potřebujeme?" na ,,Co můžeme nabídnout - jaký je náš potenciál?". A to jak konkrétnímu sídlu, kulturní krajině, i okolním spádovým aglomeracím. Přes nesmírnou bohatost forem osídlení venkova můžu pro potřebu odborné databáze vybranné lokality (využívám operační program OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství) stanovit určitý počet konečných prvků, jež jsou charakteristické. Tyto prvky program následně umožní podrobně analyzovat a přehledně graficky prezentovat cílové skupině. Cílem projektu je zpracování příkladů urbanisticko-architektonického rozboru venkovských sídel v návaznosti na projekt Pracovní návyky (CZ. 1.04) jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit, Fondu Dalšího vzdělávání (příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí) a mé disertační práce s názvem Formy a procesy nezemědělské kolonizace jako předpoklad pro současný venkovský prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.