Lidé

Petra Březáčková

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
Dvouletý mezinárodní badatelský projekt mezi Čechami a Toskánskem si klade za cíl analyzovat způsob, jakým se v 18. a 19. století uplatňovaly v zahradách toskánských, respektive lotrinsko-habsburských, velkovévodů koncepce a architektonické prvky anglických zahrad a kulturní krajiny. Danému tématu je v českém akademickém prostředí věnovaná okrajová pozornost. Výzkum tudíž hodlá v širším ohledu nejen přispět k řešení otázky současné památkové péče, ale i ke studiu kulturní výměny v kontextu zahradního umění mezi českým a toskánským prostředí, jakožto symbiózy a jedinečnosti těchto dvou kulturních krajin. Projekt se konkrétně zaměřuje na proměny a úpravy pozemků v majetku Petra Leopolda, Ferdinanda III. a Leopolda II. v období mezi léty 1739 a 1849, tedy v době panování habsbursko-Lotrínské dynastie v Toskánsku a období, které současně koresponduje s kulminací módy neformálních zahrad. Chtějí se tedy zkoumat způsoby osvojení filosofické, estetické, ale i politické koncepce anglického zahradního umění jednou z nejvýznamnějších dynastií Evropy, která měla bezprostřední vliv na české prostředí a kde také vlastnila deset velkostatků oplývajících významnými anglickými zahradami. Po metodologické stránce hraje hlavní roli důkladná analýza archivních pramenů přímé i nepřímé povahy, dobová a aktuální bibliografie zahrad a srovnání původního a současného stavu architektonického vybavení neformálních zahrad. Výstupem projektu budou dvě publikace v odborných periodách, jedna v Itálii, druhá v České republice a organizace mezinárodní přednášky na půdě FA ČVUT s přítomností prof. Romby z Universita degli Studi di Firenze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.