Lidé

Ing. arch. Erik Petrus

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Petrus, E.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
Tématem disertační práce je představení ,,townhousů'' jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více podlažími. Výška výrazně převyšuje šířku domu. Vzhledem ke společným stavebním konstrukcím, technickému a prostorovému řešení, jako jsou například společné parkování, energie, apod., se jedná spíše o hybridní typologii. Tedy o kombinaci individuálního bydlení a bytového domu. Z urbanistického hlediska představují townhousy typ městského bydlení, zvláště jako příklad nízkopodlažní zástavby s vysokou obytnou hustotou. V současné době v České republice zatím žádný podobný typ tohoto bydlení realizován nebyl, ale z historického hlediska je townhouse obdobou měšťanských domů, který představoval tradiční městký dům kombinující místo, jak pro bydlení, tak i pro práci. Postupem času se funkce obživy změnila na funkci reprezentativní. Hlavním cílem je nalezení vhodného typu townhousu, zacílené na prostředí České republiky. Snahou je poskytnout ucelený obraz tohoto typu městského řadového rodinného domu. Správně definovat co to townhouse je. Nalézt vhodnou cílovou skupinu, která by chtěla v townhousech bydlet a analyzovat jejich požadavky na bydlení. Analyzovat dispoziční a prostorové charakteristiky townhousů a jejich návaznost na městskou strukturu s ohledem na kontext české právní legislativy. Na základě těchto cílů je následně strukturovaná celá práce. První fáze výzkumu se zabývá definováním samotného pojmu ,,townhouse'', dále analýzou tradičních měšťanských domů, které jsou historickou obdobou dnešních townhousů a poskytnutí přehledu o současném stavu zkoumané problematiky ve světě. Druhá fáze se zaměřuje na nalezení vhodné cílové skupiny rezidentů, která by chtěla v townhousech bydlet a analýzou jejich požadavků na bydlení. Třetí fáze sestavuje systematiku prostorových a dispozičních typů townhousů. Čtvrtá fáze sestavuje systematiku zastavovacích systé

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.