Lidé

Ing. arch. Karolína Falladová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Falladová, K.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Výzkum se zabývá energeticky efektivním návrhem sídelního celku v návaznosti na současné požadavky navrhování budov a sídel a to z hlediska celkové energetické bilance objektů a sídelních celků. Zkoumá pasivní a aktivní způsoby využitelnosti prostředků technické infrastruktury na základě daných přírodních a klimatických podmínek. Výzkum je zaměřen na využití energeticky efektivních zdrojů energie pro konkrétní sídelní celky, situované v konkrétních lokalitách s danými přírodními podmínkami, v návaznosti na míru dostupnosti zdrojů energie. Na základě analýzy vybraných referenčních energeticky efektivních sídelních celků zkoumá možnosti a limity energetických konceptů. Výsledky jsou konfrontovány, mimo jiné, s architektonickým hlediskem návrhu. Cílem je na základě příkladů konkrétních energetických návrhů sídel určit obecně platné poznatky využitelné pro navrhování sídelních celků v typově obdobných lokalitách s obdobnými vstupními podmínkami. Záměrem je vytipovat především středně velké, případně malé sídelní celky s obdobnými přírodními a klimatickými podmínkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.