Lidé

Ing. arch. Karin Grohmannová

Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Grohmannová, K. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2020-05-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06732-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Grohmannová, K. - Novotný, F.
Publikováno v
Artalk. 2016, ISSN 1805-6989.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek se kriticky zamýšlí nad prezentací výsledku výzkumu "Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu", kterou pořádala Národní galerie v Praze a UMPRUM jako výstup výzkumného projektu podpořeného MK ČR (NAKI).
Autoři
Grohmannová, K. - Kovačević, I. - Vašourková, Y., - Žáčková, M.
Publikováno v
Praha: Centrum pro středoevropskou architekturu, 2015. ISBN 978-80-905090-3-0.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Lifting the Curtain zkoumá roli středoevropské architektury v průběhu posledního století. Rozšiřuje stávající úhly pohledu a hledá alternativy k tradičním výkladům dějin architektury – od počátku 20. století přes období poválečné obnovy až k postsocialistické transformaci. Soustřeďuje se na širší souvislosti: mapuje mezinárodní spolupráci jednotlivců i velkých organizací, výměnu ideových konceptů i sdílení technických řešení. Jedná se o ojedinělý přístup v rámci současné historiografie, který poslouží k lepšímu pochopení a popisu fenoménu modernity u nás i v mezinárodním měřítku.
Autoři
Kristek, J. - Žáčková, M., - Grohmannová, K.
Publikováno v
Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-214-5302-9.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Předkládaná publikace je věnována počátkům územního plánování ve vztahu k plánování národohospodářskému. Představuje postupnou změnu v přístupu k utváření prostředí – od plánování založeného na výtvarných principech přes jeho využívání ve funkci nástroje řešení ekonomických problémů vycházejícího z vědeckého poznání až po jeho uplatnění ve službách politické ideologie. Moderní prostorové plánování na našem území je sledováno v období vymezeném vznikem samostatného Československa v roce 1918 a složitou transformační etapou přelomu čtyřicátých a padesátých let charakterizovanou přechodem na direktivně řízené centrální plánování.
Autoři
Grohmannová, K. - Vašourková, Y.
Publikováno v
ERA21. 2014, 10(4), ISSN 1801-089X.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek předkládá celosvětový přehled přístupů k alternativnímu využití mostních konstrukcí, ať už při zachování jejich původní funkce nebo při jejich úplné konverzi. Doprovozen je stručnou historickou studií a nastíněním možného scénáře nového kreativního využití pro karlínský Negrelliho viadukt.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.