Ombudsman*ka fa

Fakulta architektury ČVUT usiluje o vytvoření bezpečného prostředí pro všechny studenty*ky a zaměstnance*kyně. Za tímto účelem připravila pod vedením Komise pro rovné příležitosti výběrové řízení na pozici fakultního ombudsmana*ky, který*á se bude podílet na tvorbě bezpečného, spravedlivého a rovného studijního a pracovního prostředí. Má také napomáhat k inkluzi jakýchkoliv znevýhodněných skupin a k vytváření nástrojů na slaďování soukromého, studijního a pracovního života.

Na jaké oblasti fakultního života bude mít ombudsman*ka vliv?

1) Pomoc při řešení podnětů

Ombudsman*ka se zabývá podněty studentů*ek a zaměstnanců*kyň, které se týkají nepřiměřeného jednání, nerovného a nespravedlivého přístupu a které nebylo možné vyřešit standardními cestami. Zároveň ombudsman*ka zajišťuje vyjednávání a mediaci mezi stranami konfliktu.

2) Poskytování zpětné vazby a předkládání návrhů pro zlepšení situace

Ombudsman*ka průběžně mapuje situaci na fakultě – vnitřní procesy, potřeby a problémy studujících a zaměstnanců*kyň. Za uplynulý rok pak předkládá anonymizovanou zprávu o své činnosti, ve které shrnuje typy řešených případů a způsob jejich posouzení, analyzuje problémy a nedostatky na škole a navrhuje konkrétní změny a koncepční řešení. Vedení fakulty má povinnost se návrhy zabývat.

3) Prevence, edukace

Ombudsman*ka se podílí na tvorbě edukačních materiálů, organizaci seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit směřujících k vytvoření a udržení bezpečného a spravedlivého prostředí na fakultě.

Jakými zásadami se bude ombudsman*ka řídit?

Základní zásady činnosti a postavení Ombudsmana*ky vychází ze standardů definovaných Mezinárodní asociací ombudsmanů: International Ombudsman Association STANDARDS OF PRACTICE. Jsou jimi:

1) Nezávislost

Role ombudsmana*ky není slučitelná s vybranými akademickými funkcemi v rámci univerzity. Jejich konkrétní výčet je uveden v Chartě ombudsmana*ky FA ČVUT. Funkce ombudsmana*ky je nezávislá na akademických orgánech – doplňuje jejich činnost v rámci fakulty, nezasahuje však do jejich fungování.

2) Neutralita a nestrannost

Výkon funkce ombudsmana*ky předpokládá neutralitu, nestrannost a nezaujatost.

3) Důvěrnost informací

Ombudsman*ka nesmí bez souhlasu odhalit identitu žádné z dotčených osob a odpovídá za důvěrnost komunikace. Užití služby ombudsmana*ky je dobrovolné a zároveň nikdo nemůže být postihován za její využití.

4) Neformálnost

Ombudsman*ka funguje zpravidla na neformálních principech. Upřednostňovaným způsobem řešení sporů je dohoda, jejíž uzavření může ombudsman*ka svou činností podpořit.

Kdo se může na ombudsmana*ku obrátit?

Na ombudsmana*ku se může obrátit kdokoliv, kdo na fakultě studuje či pracuje. Kontakt může být anonymní. Pro případ osobního kontaktování bude mít ombudsman*ka stanoveny pravidelné konzultační hodiny. Pokud je ombudsmanovi*ce předán podnět k řešení, rozhodne, zda spadá do jeho*její působnosti. Nemusí se zabývat podněty, které nejsou řádně zdůvodněny.

Jak bude vypadat pomoc ombudsmana*ky při řešení problémů?

Poté, co ombudsman*ka dostane podnět k řešení, může se s předkladatelem*kou a domluvit na podrobnější konzultaci. Forma a způsob konzultace jsou na domluvě. Ke konzultaci je možné si vzít další osobu, které předkladatel*ka podnětu důvěřuje.

V návaznosti na podnět může ombudsman*ka nabídnout například: pomoc s formulací formální či neformální stížnosti nebo podnětu (např.děkanovi, disciplinární komisi, etické komisi aj.), řešení formou mediovaného setkání zainteresovaných stran, zprostředkování další interní pomoci (např. kontakt na psychologickou poradnu, sociálně-právní poradnu aj.) či jiné formy pomoci.

Jaké bude mít ombudsman*ka pravomoci?

Ombudsman*ka nemá rozhodovací pravomoc. V případě řešení podnětů poskytuje ombudsman*ka zúčastněným poskytuje podporu, mediaci, a případně také informace o možnostech nápravy prostřednictvím akademických orgánů fakulty a univerzity. Ombudsman*ka si může vyžádat spolupráci v rámci fakulty a může požádat o přístup k relevantním informacím o konkrétním případu. Ombudsman*ka nemůže nahrazovat akademické orgány ani orgány činné v trestním řízení.

Jak bude probíhat obsazení pozice ombudsmana*ky?

Do výběrového řízení na pozici ombudsmana*ky se může přihlásit kterákoliv osoba, která splňuje podmínky definované v  Chartě ombudsmana*ky FA ČVUT a podmínky vypsaného výběrového řízení. Předpokládají se zkušenosti lidskoprávního, psychologického či pedagogického charakteru.

Ombudsmana*ku jmenuje děkan na základě návrhu akademického senátu. Funkční období ombudsmana*ky je tříleté.

Ombudsman*ka může být na návrh akademického senátu odvolán*a z důvodu nečinnosti nebo nekompetentního výkonu funkce.

Kompletní znění směrnice děkana, kterou se ustavuje Ombudsman*ka Fakulty architektury ČVUT v Praze je ke stažení prostřednictvím odkazu níže:

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.