Studentské projekty

Brownfield Veletržní v Brně

Jakub Sedláček, Fakulta stavební VUT v Brně

2. - 3. místo v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Ocenění

Urban Design Award 24. ročník (2018/2019)

2. - 3. místo

Hodnocení poroty

Anotace

Předmětem zadání ateliérové práce bylo urbanistické řešení „restart / re-vize“ vybraného brněnského brownfieldu. V případě brownfieldu Veletržní se jednalo o novou koncepci území se smíšenou funkcí s převahou bydlení, která vychází z racionálně navržené městské struktury.

Řešená lokalita brownfieldu se nachází v městské části Brno-střed, konkrétně potom vkatastrálním území Staré Brno. V rámci širších územních vztahů se jedná o území vymezené páteřními ulicemi Veletržní a Poříčí, s přímou návaznosti na hlavní těžiště lokality, tedy Mendlovo náměstí. Cílem návrhu je nová urbanistická struktura vycházející zfunkční náplně, která by měla být primárně koncipována jako bydlení saktivním parterem a různorodým veřejným prostorem. Bytový fond je dále doplněn o soubor administrativních objektů a občanskou vybavenost.Vrámci koncepce přetvoření stávajícího brownfieldu a navazujících částí jde především o odstranění územní bariéry, kterou současná plocha představuje. Transparentnost území či lidské měřítko nově navržených ulic navazují na budoucí urbanistický rozvoj Mendlova náměstí a nábřeží Svratky, coby spojnice těchto dvou nových zájmových center lokality. Projekt se dále snaží reagovat na otázky udržitelnosti, různorodosti a atraktivity městského bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.