Studentské projekty

Transformácia areálu Dimitrovka, Bratislava

Tomáš Kadák, Matej Mega, Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU

odměna v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Ocenění

Urban Design Award 24. ročník (2018/2019)

odměna

Hodnocení poroty

Anotace

Koncept je postavený na členenie územia do jednotlivých funkčných blokov, vymedzených komunikáciami, ktorých hlavným poslaním je prepojiť okolité územia, najmä Račiansku a Vajnorskú radiálu. Ďalším dôležitým prvkom konceptu je zavedenie električky do územia. Funkčne je zóna rozdelená na niekoľko odvetví. Prevláda funkcia bývania a polyfunkčná zástavba, ďalej sa tu nachádza aj administratívna zóna, umiestnená pri Vajnorskej radiále. Oblasť je doplnená aj o funkcie športu a kultúry. Zeleň v našom koncepte pozostáva najmä z dvoch väčších zón, umiestnených na severovýchode, resp. juhozápade zóny. Okrem funkcie parku zastávajú aj izolačnú funkciu, keď chránia obytnú zónu pred hlukom z radiál, resp. železnice. Koncepcia hmoty pozostáva najmä z vnútroblokov, doplnených o bodové budovy v kontakte so zeleňou. Je tu uplatnený princíp gradácie od okrajových po ťažiskové priestory. Rátame aj s výškovou dominantou. Návrh sa snaží o oživenie územia rozmanitosťou funkcií a zavedením hromadnej dopravy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.