doktorský workshop

Každý rok pořádá Fakulta architektury ČVUT na podzim dvoudenní workshop doktorandů. Workshop je určený studentům nižších ročníků, kteří zde mají možnost prezentovat téma své disertace. Doktorský workshop je povinný pro všechny studenty doktorského programu, kteří nemají uzavřený studijní blok, tedy nemají splněny všechny předměty a obhájenou studii.

Ve čtvrtek a pátek 23. 9 a 24. 9. 2021 proběhne dvoudenní workshop, na kterém studenti představí téma své disertační práce. Od čtvrtku 23. 9. do pátku 8. 10. 2021 proběhne v atriu školy výstava posterů, která představí jednotlivá témata, která doktorandi zpracovávají.

Termín elektronického odevzdání přihlášky spolu s abstraktem - 31.5.2021

Termín elektronického odevzdání short paperu (textu v rozsahu 3 normostran) - 31.8.2021

Termín elektronického odevzdání prezentace a posteru velikosti A1 na výšku (doporučení pro tvorbu posteru naleznete zde) - 22.9.2021

Termín konference - 23. a 24. 9. 2021

Postery i prezentace budou po workshopu nahrané na stránky Kolokvia FA ČVUT, kde si můžete prohlédnout i minulé ročníky. První den konference všichni přinesou svůj poster vytištěný a vyvěsí ho na připravené panely v atriu FA. Digitální prezentaci přinesete s sebou.

garant

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia

zdrahalova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková