Filosofie, sociologie a psychologie II (Filosofie II)

Předmět Filosofie, sociologie a psychologie II zahrnuje období od osvícenství do současnosti. Důraz je kladen na počátky novověkého myšlení a moderní vědy v 17. století, zvláštní pozornost je věnovaná zrodu novověkého obrazu světa a člověka, galileovsko-karteziánské racionalitě, osvícenství a moderní době. Cyklus přednášek uzavírají filosofické směry velmi pozdní moderny. Výklad témat

je průběžně spojován se sondami do problematiky spjaté s architekturou, vědou, technikou. Závěrečný „Kulatý stůl“ je věnován filosofickým a sociologickým diagnózám vývoje společnosti na konci XX. a na prahu 21. století a jejich vlivu na teorii a praxi architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková