S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Dendrologie II - speciální dendrologie

Základní náplní je praktické seznámení s hlavními dřevinami domácími, zdomácnělými a nejvíce rozší řenými introdukovanými dřevinami, jejich vlastnostmi a použití v součinnosti s architekturou. Cílem předmětu je kromě osvojení si praktického poznání probíraných dřevin, jejich biologických, ekologických, kompozičních a dalších vlastností, jejich využitelnost v kompozici, technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou péčí o zeleň. Velká část výuky bude probíhat formou terénních vycházek, na kterých bude prezentován probraný sortiment dřevin.

Související předměty

Dendrologie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková