Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Filosofie a sociologie

Sociální a kulturní vývoj evropské společnosti od počátku evropské kultury
po současnost a jeho vazby na vývoj architektury. Zrod moderní vědy a nového

obrazu světa: osvícenství a projekt moderní doby, od tradiční stavovské, feudální společnosti k moderní občanské společnosti, novodobá společnost a změny v její sociální skladbě, 19. století – první fáze industrializmu, růst horizontální i vertikální mobility obyvatelstva, populační vzestup a koncentrace přírůstku obyvatelstva do měst. Krize a typologie přestavby měst. Základní typologie staveb industriální společnosti 19. století: stavby petrifikující národní a sociální identitu novodobých národních
států (parlamenty, burzy, národní muzea, divadla ad.); inženýrské stavby– továrny, komunikační sítě (nádraží, železnice). Technické inovace – filosofická a sociologická sebereflexe industriální společnosti 19. století (pozdní německé osvícenství, Marx, Comte, pozitivismus atd.) I. světová válka a krize občanské společnosti – dovršení programu moderny – filosofické a sociologické diagnózy vývoje 20. století (industriální
a postindustriální věk, moderna a postmoderna, informační společnost). K přednáškám se průběžně promítá rozsáhlá dokumentace včetně ukázek z architektury, techniky
a uměleckých děl (mj. úryvky z filmů, oper atd.).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková