Nauka o rostlinách II

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Výživa a ochrana rostlin

Význam jednotlivých faktorů pro růst rostlin, vymezení vztahu mezi půdou, rostlinou a hnojivem. Rozdíly mezi prvky a živinami. Složení rostlin. Vliv půdních vlastností na mobilizaci a imobilizaci živin v půdě. Schopnost půdy vázat a uvolňovat živiny. Způsoby příjmu živin rostlinami, význam kořenů pro rostliny, ustalování rovnováh mezi pevnou a kapalnou půdní fází. Rozdělení živin, jejich potřeba rostlinami. Význam makroživin a mikroživin pro růst rostlin, základní visuální projevy nedostatků živin v rostlinách. Organická a minerální hnojiva, jejich rozdělení a složení. Význam organických hnojiv při péči o půdní úrodnost, Komposty. Způsoby aplikace organických a minerálních hnojiv. Nároky okrasných dřevin na živiny, význam půdních vlastností a stanoviště při pěstování okrasných dřevin.

Úvod do ochrany rostlin, význam zdraví rostlin s důrazem na intravilán, příznaky chorob a poškození rostlin. Příčiny poškození zdraví rostlin – choroby (zaměření na okrasné rostliny). Charakteristika patogenů – struktura, přenos, šíření, přežívání, zdroje, determinace, možnosti ochrany proti nim. Příčiny poškození zdraví rostlin - škůdci (zaměření na okrasné rostliny). Charakteristika škůdců – základní skupiny, biologie, vývoj, zdroje, škodlivost přímá a nepřímá, determinace, možnosti ochrany proti nim. Příčiny poškození zdraví rostlin – abiotické vlivy (zaměření na okrasné rostliny). Charakteristika abiotických faktorů, determinace, možnosti ochrany proti nim. Plevelné rostliny ve veřejné a soukromé zeleni. Charakteristika plevelných rostlin, jejich rozdělení, biologie, škodlivost přímá a nepřímá, možnosti ochrany zelených ploch proti nim. Metody ochrany rostlin včetně metod regulace plevelů s důrazem na metody využitelné v intravilánu; pesticidy, zásady chemické ochrany – rizika, legislativní opatření.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková