Nauka o rostlinách III

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Základy fytocenologie

Cílem předmětu je získat pokročilé znalosti determinace rostlin v terénu včetně jejich zařazení do systematických jednotek. Znát hlavní a vedlejší fytocenologické jednotky (syntaxony) v jejich hierarchické úrovni. Charakterizovat základní životní formy rostlin, fytogeografické členění Země a definovat jednotlivé floristické říše. Analyzovat a popisovat rostlinná společenstva včetně využití alternativních metod při záznamu vegetace. Definovat základní rostlinná společenstva biotopů v rámci České republiky soustavy NATURA2000
a znát jejich dominantní a diagnostické druhy. S využitím širokých znalostí vegetačního snímkování rostlin určit a charakterizovat základní syntaxonomické jednotky. Znalostí klasifikace rostlinných společenstev odhadnout a analyzovat rozdíly v jejich chování v přírodě.

Základy budou přednášeny a praktická cvičení proběhnou v terénu.

Hlavní témata

Historie fytocenologie. Základní pojmy a termíny. Složení a struktura rostlinného společenstva. Analýza a popis rostlinného společenstva. Syntaxonomie. Přehled rostlinných společenstev – NATURA2000. Rozšíření rostlinných společenstev a jejich funkce v krajině. Vegetační monitoring. Využití výsledků a metod fytocenologie v sadovnictví a krajinářství. Práce v terénu - aplikace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková