S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Dendrologie II - speciální dendrologie

Základní náplní je praktické seznámení s hlavními dřevinami domácími, zdomácnělými a nejvíce rozšířenými introdukovanými dřevinami, jejich vlastnostmi a použití v součinnosti s architekturou.

Cílem předmětu je kromě osvojení si praktického poznání probíraných dřevin, jejich biologických, ekologických, kompozičních a dalších vlastností, jejich využitelnost v kompozici, technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou péčí o zeleň. Velká část výuky bude probíhat formou terénních vycházek, na kterých bude prezentován probraný sortiment dřevin.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková