Ekonomie staveb a sídel

Vybrané otázky z makroekonomie, ekonomická efektivnost – hospodárnost projektu, zásady měření hospodárnosti, veličiny vstupující do propočtu efektivnosti, kapitalizace, pojem nákladů – jejich členění, celkové náklady stavby, ceny, tvorba cen stavebních a projektových prací, oceňování inženýrských činností.

Investice, studie investičních příležitostí, návratnost, rentabilita, technická a ekonomická proveditelnost. Ekonomika v území. Vliv trhu a regulace na prostorové uspořádání měst a regionů. Územní rozvoj. Posouzení komerční rozvojové investice v území. Veřejné investice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková