Statika a nosné konstrukce II (Nosné konstrukce I)

Přednášky

1. Technologie
  • a. Složky betonu b. Vliv vodního součinitele na pevnost c. Čára zrnitosti, doporučené meze d. Vliv stáří betonu na pevnost e. Přednosti a nedostatky betonových konstrukcí
2. Mechanické vlastnosti
  • a. Charakteristická pevnost betonu, význam čísel v zápisu C20/25 b. Pracovní diagram betonu c. Pracovní diagram výztuže d. Smršťování, přibližné konečné hodnoty e. Dotvarování, přibližné hodnoty součinitele dotvarování f. Minimální krycí vrstva, přibližné hodnoty
3. Železobetonový průřez za ohybu
  • a. Podstata železobetonu b. Základní předpoklady, přetvoření, napětí c. Podmínky rovnováhy vnitřních sil d. Maximální výška tlačené oblasti jednostranně vyztuženého průřezu e. Minimální a maximální stupeň vyztužení jednostranně vyztuženého průřezu f. Obecný postup pří návrhu oboustranné výztuže.
4. dtto
5. Kombinace momentu a normálové síly
  • a. Předpoklady o přetvoření a napětí u prostého betonu při kombinaci momentu a normálové síly b. Odolnost průřezu z prostého betonu při kombinaci momentu a normálové síly (m = 0,5(n-n2)) c. Interakční diagram odolnosti železobetonového průřezu při kombinaci momentu a normálové síly d. Únosnost krátkého železobetonového sloupu na tlak e. Maximální stupeň vyztužení sloupů
6. dtto
7. dtto
8. Smyk
  • a. Křivky hlavních napětí u prostého betonu b. Příhradová analogie c. Druhy smykové výztuže d. Vyztužení nosníku smykovou výztuží
9. Mezní stavy použitelnosti
  • a. Obvyklé mezní stavy použitelnosti u betonových konstrukcí b. Mezní šířky trhlin c. Základní kritéria pro průhyb vodorovných nosných prvků d. Vymezující štíhlost desek a nosníků, význam, hodnoty
10. Prostý beton
  • a. Použití prostého betonu b. Návrhové pevnosti prostého betonu c. Rozdělení napětí při výstředném tlaku d. Únosnost obdélníkového průřezu při výstředném tlaku e. Tvar patky z prostého betonu, podmínka maximálního vyložení
11. Železobetonové desky
  • a. Základní typy desek b. Desky působící v jenom a ve dvou směrech c. Bezhřibové desky, přednosti a nevýhody d. Hřibové desky, přednosti a nevýhody e. Kazetové desky, přednosti a nevýhody
12. Předpjatý beton
  • a. Co je podstatou předpjatého betonu. b. Jaké druhy předpětí se rozlišují. c. Kde se umísťují předpjaté kabely. d. Druhy ztrát předpětí. e. Rozdíl závislosti zatížení a přetvoření u železového a předpjatého betonu
13. Trvanlivost
  • a. Třídění degradačních procesů b. Co to je karbonatace betonu a co způsobuje c. Které ukazatele jakosti betonu ovlivňují trvanlivost

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková