Předmět seznamuje se statickým působením stavebních konstrukcí, a to zejména prutových nebo s využitím grafických metod i visutých a klenbových typů konstrukcí. Dále seznamuje i s analytickým řešením vnitřních sil na staticky určitém přímém nosníku, průřezovými veličinami a aplikací prostého ohybu a prostého tahu pro návrh a posouzení průřezu. V navazujícím předmětu Statika 2 jsou tyto znalosti dále prohlubovány na složitějších soustavách. Statika je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou Nosné konstrukce a Stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatní i ve výuce ateliérů. Cvičení předmětu Statika 1 probíhá tradiční formou s využitím moderního interaktivního nástroje GeoGebra.

Související předměty

522ST2 Statika II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková