Provádění a stavební management I

Úvod do problematiky stavebně technologického projektování – spojení návrhu konstrukce a jejího provedení, nasazení potřebných strojů, pomocných konstrukcí a uspořádání zařízení staveniště pro jednotlivé konstrukčně výrobní systémy technologických etap pozemních objektů. Zapracování stavebně technologických hledisek do stavebně konstrukčního projektového řešení stavebních objektů, volbě vhodných variant konstrukčně výrobních systémů a technologických postupů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková