Právo

Systém českého práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výkonu profese se zvláštním zaměřením na tematiku práv k duševnímu vlastnictví., zejména práv autorských, průmyslového vlastnictví a na souvislosti s výkonem povolání (včetně příslušných prováděcích profesních předpisů). Související tematika soukromoprávní: smlouva o sdružení a typy smluv obchodních pro podnikání; profesní předpisy a standardy pro praxi: řízení zakázky, profesní standardy výkonové, profesní smlouvy pro projekt a provedení díla, profesní standardy pro plánovací praxi, zejména standardy výkonů pořizovatelských a zpracovatelských; zadávání veřejných zakázek a umělecké soutěže. Doplňkově výklad veřejného práva se zaměřením na stavební zákon a prováděcí vyhlášky k němu, na správní řád a systém veřejné správy, na památkovou péči, péči o veřejné zdraví, o přírodu a krajinu a některé další předpisy související s péčí přírodní a krajinné složky životního prostředí (les, voda, ovzduší, ZPF).

 

Distanční výuka:

Právo - soubor všech přednášek zaslán studentům prostřednictvím úschovny s pokyny pro samostudium a s výzvou, aby případně konzultovali prostřednictvím e-mailu. Přednášky i s doporučenou literaturou budou dány i na Moodle.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková