Provádění a stavební management II

Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Orientace architekta v metodách organizování a řízení, proces řízení v prostředí práce architekta jako manažera projektů. Zásady při zpracování stavebnětechnologické studie pro potřeby zásad organizace výstavby pro dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. Zpracování návrhu a podmínek provedení stavby. Celkové náklady na pořízení stavby, Propočet, rozpočet. Časové plánování a síťová analýza. Organizace a řízení výstavbového projektu ze strany stavebníka, předinvestiční činnost, investiční činnost. EIA. Zadávání stavebních zakázek. Zpracování nabídek. Kalkulace. Smlouva o dílo. Fakturace. Předávací protokol. Užívání stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková