Diplomní projekt – DP (AU)

Diplomní projekt je závěrečnou prací, která by měla prověřit schopnost studenta zvládnout samostatně a komplexně, od koncepce přes vlastní návrh až po jeho prezentaci. Zadání může být architektonické, urbanistické nebo úloha krajinářské architektury. Diplomní projekt prověřuje jak teoretické znalosti studenta, tak jeho schopnost analyzovat složitý problém a navrhnout kvalitní řešení i projevit schopnost je prezentovat.

Na FA ČVUT je možné zpracovat DP také jako teoretickou práci, v tomto případě je nutné se řídit standardy pro vědecké práce, z hlediska obsahu i formy, včetně uvedení zdrojů a citací.

Výsledkem diplomního projektu je portfolio doporučeného formátu A3, které obsahuje výkresy, schémata a teoretický autorský text. Pokud je stanoveno v zadání, diplomní projekt je doložen modelem. Pro účely výstavy diplomních projektů jsou vytištěny výstavní plakáty v souladu s předpisem stanoveným na www FA.

Podrobné informace o průběhu a požadovaných výstupech jsou obsaženy ve Směrnici děkana a dalších dokumentech zveřejněných na www fakulty v příslušném semestru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková