Krajinné plánování II

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovými nástroji plánování krajiny, které jsou východiskem pro další tvůrčí aktivity v objektech krajinářské architektury. Základem je pochopení krajiny jako systému různých přírodních a kulturních prvků, které se v prostoru setkávají s technickými infrastrukturami, kde je důležité hledání koexistence těchto základních systémů. Zvláštní pozornost bude věnována existujícím plánovacím nástrojům, jako je např. Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování, zákonem stanovený vztah územního plánu a komplexních pozemkových úprav, a nově vznikajícím vztahům, jako je např. vztah Zelené infrastruktury a územních systémů ekologické stability, vztah krajiny a systémů sídelní zeleně a vztah krajiny a urbanizmu. Předmět se dále zabývá tvorbou nové infrastruktury krajiny formou multifunkčních sítí obsahujících struktury územního systému ekologické stability a zelené infrastruktury, struktury prvků kulturní krajiny, struktury prvků říční krajiny a struktury veřejných prostranství.Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovými nástroji plánování krajiny, které jsou východiskem pro další tvůrčí aktivity v objektech krajinářské architektury. Základem je pochopení krajiny jako systému různých přírodních a kulturních prvků, které se v prostoru setkávají s technickými infrastrukturami, kde je důležité hledání koexistence těchto základních systémů. Zvláštní pozornost bude věnována existujícím plánovacím nástrojům, jako je např. Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování, zákonem stanovený vztah územního plánu a komplexních pozemkových úprav, a nově vznikajícím vztahům, jako je např. vztah Zelené infrastruktury a územních systémů ekologické stability, vztah krajiny a systémů sídelní zeleně a vztah krajiny a urbanizmu. Předmět se dále zabývá tvorbou nové infrastruktury krajiny formou multifunkčních sítí obsahujících struktury územního systému ekologické stability a zelené infrastruktury, struktury prvků kulturní krajiny, struktury prvků říční krajiny a struktury veřejných prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková