Přijímací řízení do návazných v magisterských studijních programů

Příjem přihlášek do navazujícího studia pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat pouze elektronicky!!! Příjem přihlášek bude probíhat v termínu od 15. 4. do 31. 5. 2021.

Přihlášku stačí vyplnit, uzavřít a zaplatit + uložit portfolio do příslušného úložiště do 31. 5. 2021.

Podepsaný strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedena všechna absolvovaná i neukončená studia, přiložte jako přílohu v pdf do elektronické přihlášky. Pokud již máte doklad o ukončeném bakalářském studiu v ČR nebo SR, případně doklad o ukončení magisterského studijního programu příbuzného, zašlete ověřenou  kopii tohoto dokladu poštou na adresu:

Fakulta architektury ČVUT
studijní oddělení
Thákurova 9
166 34 Praha 6.

Pokud jste předchozí vzdělání neabsolvovali v ČR nebo SR, vyžadujeme Rozhodnutí o nostrifikaci!!!  

Pokud jste zatím neukončili bakalářské studium, vložte do přílohy elektronické přihlášky v pdf potvrzení o studiu na příslušné vysoké škole. Toto potvrzení není vyžadováno od uchazečů, kteří studují bakalářský program na FA ČVUT.

Portfolia označená Příjmením-Jménem-Kódem přihlášky o velikosti max. 20 MB nezasílejte, ale vložte do následujících úložišť:

  • pro studijní program Architektura a urbanismus (odkaz na úložiště zde)
  • pro studijní program Krajinářská architektura (odkaz na úložiště zde)
  • pro studijní program Design (odkaz na úložiště zde)

Portfolia budou obsahovat dokumentaci všech školních prací (ateliéry a projekty) případně jiných projektů architektonické nebo designérské povahy zpracovaných samostatně uchazečem nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu). Portfolio musí také obsahovat podepsané čestné prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací (stačí sepsat volnou formou).

U uchazečů – cizinců, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka vyžaduje FA ČVUT (nejpozději v den zápisu) Osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle Společného evropského referenčního  rámce  pro  jazyky,  Vyhláška č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT nebo Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Doklad o zaplacení poplatku 850,- Kč nevyžadujeme, přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení bez zaplacení. Doporučujeme poplatek uhradit platební kartou, úhradu lze také provést příkazem k úhradě, je třeba ale počítat s tím, že zaúčtování poplatku na FA trvá déle než při platbě kartou (cca 3 dny).

Platební pokyny:

Komerční banka Praha 6, č. ú. 19-5505650247/0100, variabilní symbol 77777, specifický symbol kód přihlášky (u zahraničních plateb kód přihlášky + příjmení uchazeče v poznámce pro příjemce)

Pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ6601000000195505650247, SWIFT: KOMBCZPP
Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Adresa banky: KB, Dejvická 51, 160 59 Praha 6

Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková