respectful approach and safe environment

The faculty of architecture wants to be an open and safe environment for its students and employees, where relationships are based on mutual respect.

Co uvádí Etický kodex ČVUT?

Zaměstnanci, zaměstnankyně i studující by měli jednat v souladu s Etickým kodexem ČVUT, který mj. uvádí: Zaměstnanec i student netoleruje neúctu, povýšené nebo ponižující zacházení s lidmi. Jedná s ostatními s úctou a respektem (...); odmítá diskriminaci na základě rasy, ideologie, náboženství, jazyka, národní příslušnosti, sociálních či majetkových poměrů, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu; odmítá sexualizované obtěžování i nátlak. (Etický kodex ČVUT, článek 2, odstavec i - k).

Co je to diskriminace?

Diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, i z důvodu státní příslušnosti. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. (Zákon č. 198/2009 Sb., část první = Antidiskriminační zákon, hlava I, § 2, odstavec 2 a 3).

Na koho se obrátit v případě diskriminačního jednání?

Pokud se setkáte s nepřiměřeným jednáním ve smyslu diskriminace, můžete se obrátit na ombudsmanku FA ČVUT, která je vázána zásadami důvěrnosti, neutrality a nestrannosti.

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.