OMBUDSMANKA FA

Ombudsmanka se podílí na rozvoji vstřícného, férového a bezpečného pracovního a studijního prostředí, které respektuje různorodost z hlediska genderu, sexuality, etnicity i národnosti. Zasazuje se o podporu rovných příležitostí studujících i zaměstnaných a usnadnění slaďování studijního, pracovního a osobního života. Usiluje o spravedlivé posouzení a řešení podnětů, s nimiž nakládá důvěrně.

Čemu se ombudsmanka věnuje?

Pomoc při řešení podnětů

Ombudsmanka se zabývá podněty studujících a zaměstnanců*kyň, které se týkají nepřiměřeného jednání, nerovného a nespravedlivého přístupu a které nebylo možné vyřešit standardními cestami. Zároveň ombudsmanka zajišťuje vyjednávání a mediaci mezi stranami konfliktu.

Poskytování zpětné vazby a předkládání návrhů pro zlepšení situace

Ombudsmanka průběžně mapuje vnitřní procesy na fakultě, potřeby a problémy studujících i zaměstnanců*kyň. Za uplynulý rok pak předkládá anonymizovanou zprávu o své činnosti, ve které shrnuje typy řešených případů a způsob jejich posouzení, analyzuje problémy a nedostatky na škole a navrhuje konkrétní změny a koncepční řešení. Vedení fakulty se zavázalo, že se návrhy bude zabývat.

Vzdělávání a prevence

Ombudsmanka se podílí na tvorbě edukačních materiálů, organizaci seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit směřujících k vytvoření a udržení bezpečného a spravedlivého prostředí na fakultě.

Spolupráce na realizaci GEP

Ombudsmanka je zapojena do činnosti pracovní skupiny HR Award ČVUT a podílí se na realizaci vybraných aktivit v rámci Plánu genderové rovnosti na ČVUT (GEP).

Jakými zásadami se ombudsmanka řídí?

Základní zásady činnosti a postavení ombudsmanky vychází ze standardů definovaných mezinárodní asociací International Ombudsman Association STANDARDS OF PRACTICE. Jsou jimi:

Nezávislost

Role ombudsmanky je neslučitelná s vybranými akademickými funkcemi v rámci univerzity. Jejich konkrétní výčet je uveden ve směrnici děkana č. 03/2022 v článku 2, odst. 3 . Funkce ombudsmanky je nezávislá na akademických orgánech – doplňuje jejich činnost v rámci fakulty, nezasahuje však do jejich fungování.

Neutralita a nestrannost

Výkon funkce ombudsmanky předpokládá neutralitu, nestrannost a nezaujatost. Ombudsmanka nevykonává na FA ČVUT žádnou další funkci, která by ohrožovala její neutralitu.

Důvěrnost informací

Při řešení podnětů ombudsmanka udržuje veškerou komunikaci v důvěrném režimu a nesmí bez souhlasu odhalit identitu žádné z dotčených osob s výjimkou případů uvedených ve směrnici děkana č. 03/2022 v článku 2, odst. 3. Nikdo nemůže být postihován za to, že se na ombudsmanku obrátil a využil jejích služeb.

Neformálnost

Ombudsmanka funguje zpravidla na neformálních principech. Dohoda je upřednostňovaný způsob řešení sporů. V případech, které to umožňují, se ombudsmanka snaží najít cestu ke společné dohodě.

Kdo a jak se může na ombudsmanku obrátit?

Na ombudsmanku se může obrátit kdokoliv, kdo na fakultě studuje či pracuje. Ombudsmanku lze kontaktovat osobně, prostřednictvím mailu: ombudsmanka@fa.cvut.cz nebo telefonu.

Podnět lze ombudsmance podat:

  • písemně mailem
  • osobně

Po podání podnětu ombudsmanka vyhodnotí, zda podnět spadá do její působnosti či nikoli. Nemusí zabývat podněty, které nejsou řádně zdůvodněny.

Jak bude vypadat pomoc ombudsmanky při řešení problémů?

Poté, co ombudsmanka dostane podnět k řešení, může se s předkladatelem*kou domluvit na podrobnější konzultaci. Forma a způsob konzultace jsou na domluvě. Ke konzultaci je možné si vzít další osobu, které předkladatel*ka podnětu důvěřuje.

V návaznosti na podnět může ombudsmanka nabídnout například: pomoc s formulací formální či neformální stížnosti nebo podnětu (např. děkanovi, disciplinární komisi, etické komisi aj.), řešení formou facilitovaného setkání zainteresovaných stran, zprostředkování další interní pomoci (např. kontakt na psychologickou poradnu, sociálně-právní poradnu aj.) či jiné formy pomoci.

Jaké má ombudsmanka pravomoci?

Ombudsmanka nemá rozhodovací pravomoc. V případě řešení podnětů poskytuje zúčastněným podporu, facilitaci, a případně také informace o možnostech nápravy prostřednictvím akademických orgánů fakulty a univerzity. Ombudsmanka si může vyžádat spolupráci v rámci fakulty a může požádat o přístup k relevantním informacím o konkrétním případu. Nemůže nahrazovat akademické orgány ani orgány činné v trestním řízení.

Kompletní znění směrnice děkana, kterou se ustavuje Ombudsman*ka Fakulty architektury ČVUT v Praze:

kontakt

Mgr. DITA JAHODOVÁ

ombudsmanka@fa.cvut.cz

kancelář 736

tel.: 732 403 386

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.