bezpečné prostředí

Fakulta architektury chce být pro své studentky, studenty a zaměstnance*kyně otevřeným a bezpečným prostředím, v němž jsou vztahy založeny na vzájemném respektu.

Co uvádí Etický kodex ČVUT?

Zaměstnanci, zaměstnankyně i studující by měli jednat v souladu s Etickým kodexem ČVUT, který mj. uvádí: Zaměstnanec i student netoleruje neúctu, povýšené nebo ponižující zacházení s lidmi. Jedná s ostatními s úctou a respektem (...); odmítá diskriminaci na základě rasy, ideologie, náboženství, jazyka, národní příslušnosti, sociálních či majetkových poměrů, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu; odmítá sexualizované obtěžování i nátlak. (Etický kodex ČVUT, článek 2, odstavec i - k).

Co je to diskriminace?

Diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, i z důvodu státní příslušnosti. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. (Zákon č. 198/2009 Sb., část první = Antidiskriminační zákon, hlava I, § 2, odstavec 2 a 3).

Na koho se obrátit v případě diskriminačního jednání?

Pokud se setkáte s nepřiměřeným jednáním ve smyslu diskriminace, můžete se obrátit na ombudsmanku FA ČVUT, která je vázána zásadami důvěrnosti, neutrality a nestrannosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.