Výstava ateliérových prací

Tržnice

Alžbeta Horáková

Anotace

Ako miesto pre novú tržnicu vyberám parcelu na Washingtonovej ulici. Tržnica sa tak dostáva do kultúrneho kontextu. Priamo cez parcelu prechádzali mestské hradby. V súčasnosti je „hradbou“ pražská magistrála. Hmotu tržnice umiestňujem s prihliadnutím k budove burzy a k ľavému nárožiu konca Václavského námestia. Tržnica sa ťahá smerom k Václavskému námestiu a na druhej strane vytvára mestský priestor spolu s budovou bývalej burzy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.