Architektura a urbanismus

Ateliéry

Zápis do ateliérů

Jediným akceptovaným zápisem studenta do ateliéru bude list studenta podepsaný studentem i vedoucím ateliéru (přinesou vedoucí ateliérů na schůzky). Vedoucí ateliérů předají kopie listů studenta sekretariátům, sekretářky následně provedou zápis do KOS. Zápis ateliérů do komponenty KOS je plně v kompetenci sekretariátů. Prosíme studenty, aby si předmět ateliér nezapisovali sami; případné nepotvrzené zápisy budou vymazány. Originály listů studenta archivují vedoucí ateliérů.

Informace pro neumístěné studenty

Sledujte tuto stránku, ateliéry by zde měly průběžně aktualizovat volnou kapacitu, případně datum dalších schůzek. Pokud se vám nepodaří nikde zapsat, prosíme o informaci na kastlver@fa.cvut.cz včetně typu projektu, který potřebujete tento semestr studovat.

Zpřístupnění ateliérů – zimní semestr 2019/2020

Jakmile budete zapsáni sekretariátem do KOS, měl by být druhý den ateliér zpřístupněn na vaši čipovou kartu. Pro bezproblémový start systému prosím zkontrolujte, že vás sekretariáty skutečně zapsaly, tedy váš vedoucí ateliéru předal listy studenta. 

Ateliérové předměty

Ateliérová výuka je rozdělena do dvou etap. V prvních dvou semestrech probíhá v ateliérech 1. ročníku, do kterých jsou studenti přiřazováni abecedně. Na ně navazuje od 2. ročníku výuka ve vertikálních ateliérech, do kterých se studenti přihlašují dle vlastní volby, po dohodě s vedoucím ateliéru.

Během bakalářského studijního programu student absolvuje: Základy architektonického navrhování I, Základní ateliér ZAN II, Ateliér bytová stavba – ATBS, Ateliér občanská stavba – ATOS, Ateliér studie k bakalářské práci – ATZBP, Ateliér bakalářský projekt – BP.

Během magisterského studijního programu student absolvuje: Ateliér soubor staveb – ATSS, Ateliér urbanismus – ATU, Ateliér volitelné zadání – ATVZ, Ateliér realizační projekt – ATRN, Ateliér povinně volitelný – ATV, Ateliér diplomní seminář – DS, Ateliér diplomní projekt – DP.

34 výsledků

Ateliér Achten – Pavlíček - Nováková

Vycházíme ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřujeme se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického...

AT

Ateliér Cikán

Je založen na skupinové spolupráci studentů magisterského i bakalářského programu, jejímž cílem je formulace komplexního názoru na lokalitu od urbanismu po objekt a jeho detail. Výstupem jsou pak...

Ateliér Císler

AT

Ateliér Florián (FLOW)

V rámci výuky pokračuje ateliér v započatém trendu výzkumu počítačové simulace inspirované v přírodních procesech. Princip evoluce se promítá do procesu parametrického a generativního plánování,...

Ateliér Fránek

Ateliér hostujícího profesora. Ateliér řeší enviromentální přístup ke stavění, vodní a rostlinné prvky v architektuře, její experimentální jazyk, který je v souzvuku s místem. Od praforem po...

Ateliér Girsa 1 - Atelier obnovy architektonického dědictví - 553

Zaměřujeme se na úlohy související s péčí o historický stavební fond i s novou výstavbou v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext.

Kapacita naplněna

Ateliér Girsa 2 - Studio vernakulární architektury - 552 -Vernacular Architecture Heritage Design Studio

Ateliér se věnuje venkovské architektuře a historickým stavbám středoevropského prostoru: jde přitom jak o obnovu , konzervaci i renovaci objektů, tak o novostavby v kontextu vesnického a historického...

Ateliér Hájek - Hulín

Zaměřujeme se na propojení badatelských či výzkumných projektů a praxe. Zadané úkoly kladou důraz na tvůrčí přemýšlení a osvojení specifické metody práce. Témata jsou dlouhodobá a přesahují...

Ateliér Hlaváček – Čeněk

Snažíme se předat studentům to nejdůležitější – nadšení pro architekturu. "I try to create homes, not houses." Louis Kahn.

AT

Ateliér Hradečný-Hradečná

Při zkoumání (zastavitelného) města a (nezastavitelné) krajiny rozvíjíme principy naší práce – hledání souvztažností v prostoru a čase, uvažování o smyslu navrhovaných řešení a odůvodnění...

AT

Ateliér Juha

Zabýváme se navrhováním staveb pro zdravotnictví, lázeňství, rehabilitaci, volný čas a sport. Hledáme vztah funkce a architektury a zkoumáme jejich vzájemné ovlivňování. Zajímáme se především o...

AT

Ateliér Klokočka

Ambice a pojetí atelieru urbanismu na FA ČVUT Cílem je vytvořit moderní atelier urbanismu, který se soustředí na aktuální a univerzální urbanistickou tvorbu. Na základě několika konkrétních...

AT

Ateliér Kohout – Tichý

Zaměřujeme se především na projekty spojené s bydlením, respektive s obýváním vystavěného prostředí obecně. Klíčové je porozumět obytné kvalitě staveb a prostředí ve všech měřítkových...

Ateliér Kolařík

Náš ateliér je prostředím pro vedení úvah, jak by se měly umisťovat a navrhovat stavby všelijakých typologií, jak by mělo být koncipováno město, jak by měla být utvářena krajina. Naše zadání jsou...

Ateliér Kordík

Nový ateliér na FA pod vedením Lukáše Kordíka z GutGut, slovenského architektonického studia s rozpoznatelným rukopisem minimalistického low-tech stylu.

Ateliér Kordovský

Důraz klademe na hledání cesty pro návrh stavby v reálném světě, v němž ale zůstává místo pro sen. Naše zadání vychází ze skutečných problémů života v reálném prostředí. Důležité je pro...

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková