Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Architektura a urbanismus

Ateliéry

Zápis do ateliérů

Jediným akceptovaným zápisem studenta do ateliéru bude list studenta podepsaný studentem i vedoucím ateliéru (přinesou vedoucí ateliérů na schůzky). Vedoucí ateliérů předají kopie listů studenta sekretariátům, sekretářky následně provedou zápis do KOS. Zápis ateliérů do komponenty KOS je plně v kompetenci sekretariátů. Prosíme studenty, aby si předmět ateliér nezapisovali sami; případné nepotvrzené zápisy budou vymazány. Originály listů studenta archivují vedoucí ateliérů.

Informace pro neumístěné studenty

Sledujte tuto stránku, ateliéry by zde měly průběžně aktualizovat volnou kapacitu, případně datum dalších schůzek. Pokud se vám nepodaří nikde zapsat, prosíme o informaci na kastlver@fa.cvut.cz včetně typu projektu, který potřebujete tento semestr studovat.

Zpřístupnění ateliérů – zimní semestr 2018/2019

Jakmile budete zapsáni sekretariátem do KOS, měl by být druhý den ateliér zpřístupněn na vaši čipovou kartu. Pro bezproblémový start systému prosím zkontrolujte, že vás sekretariáty skutečně zapsaly, tedy váš vedoucí ateliéru předal listy studenta. 

Ateliérové předměty

Ateliérová výuka je rozdělena do dvou etap. V prvních dvou semestrech probíhá v ateliérech 1. ročníku, do kterých jsou studenti přiřazováni abecedně. Na ně navazuje od 2. ročníku výuka ve vertikálních ateliérech, do kterých se studenti přihlašují dle vlastní volby, po dohodě s vedoucím ateliéru.

Během bakalářského studijního programu student absolvuje: Základy architektonického navrhování I, Základní ateliér ZAN II, Ateliér bytová stavba – ATBS, Ateliér občanská stavba – ATOS, Ateliér studie k bakalářské práci – ATZBP, Ateliér bakalářský projekt – BP.

Během magisterského studijního programu student absolvuje: Ateliér soubor staveb – ATSS, Ateliér urbanismus – ATU, Ateliér volitelné zadání – ATVZ, Ateliér realizační projekt – ATRN, Ateliér povinně volitelný – ATV, Ateliér diplomní seminář – DS, Ateliér diplomní projekt – DP.

36 výsledků

Ateliér Achten – Pavlíček

Vycházíme ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřujeme se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického...

AT

Ateliér Cikán

Je založen na skupinové spolupráci studentů magisterského i bakalářského programu, jejímž cílem je formulace komplexního názoru na lokalitu od urbanismu po objekt a jeho detail. Výstupem jsou pak...

AT

Ateliér Císler

AT

Ateliér Florián (FLOW)

V rámci výuky pokračuje ateliér v započatém trendu výzkumu počítačové simulace inspirované v přírodních procesech. Princip evoluce se promítá do procesu parametrického a generativního plánování,...

Ateliér Girsa 1 - Atelier obnovy architektonického dědictví

Zaměřujeme se na úlohy související s péčí o historický stavební fond i s novou výstavbou v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext).

Kapacita naplněna

Ateliér Girsa 2 - Studio vernakulární architektury

Ateliér se věnuje venkovské architektuře lidových i jiných staveb: jde přitom jak o obnovu a renovaci objektů, tak o novostavby ve vesnickém a historickém kontextu.

Kapacita naplněna

Ateliér Hájek - Hulín

Zaměřujeme se na propojení badatelských či výzkumných projektů a praxe. Zadané úkoly kladou důraz na tvůrčí přemýšlení a osvojení specifické metody práce. Témata jsou dlouhodobá a přesahují...

AT

Ateliér Halíř – hostující architekt

Ateliér Hlaváček

Studenty vedeme k tomu, aby se v rámci architektonického návrhu propracovali od urbanistické koncepce až k detailu kliky a naučili se pracovat s konkrétními materiály. Výsledkem bývá třeba i kus domu v...

AT

Ateliér Hradečný-Hradečná

Při zkoumání (zastavitelného) města a (nezastavitelné) krajiny rozvíjíme principy naší práce – hledání souvztažností v prostoru a čase, uvažování o smyslu navrhovaných řešení a odůvodnění...

Kapacita naplněna
AT

Ateliér Juha

Ateliér speciálních typologií – stavby pro zdravotnictví a lázeňství, sportovní stavby

AT

Ateliér Klokočka

Ambice a pojetí atelieru urbanismu na FA ČVUT Cílem je vytvořit moderní atelier urbanismu, který se soustředí na aktuální a univerzální urbanistickou tvorbu. Na základě několika konkrétních...

AT

Ateliér Kohout – Tichý

Zaměřujeme se především na projekty spojené s bydlením, respektive s obýváním vystavěného prostředí obecně. Klíčové je porozumět obytné kvalitě staveb a prostředí ve všech měřítkových...

Ateliér Kolařík

Náš atelier je prostředím pro výuku všeho, co souvisí s vedením úvah o tom, jak by měla být utvářena krajina, jak by mělo být koncipováno město, jak by se měly umísťovat a navrhovat stavby...

Ateliér Kordovský

Důraz klademe na hledání cesty pro návrh stavby v reálném světě, v němž ale zůstává místo pro sen. Naše zadání vychází ze skutečných problémů života v reálném prostředí. Důležité je pro...

AT

Ateliér Koucký

Soustředíme se na způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury a urbanismu. Ideálním výsledkem jsou individuální práce, které spolu tvoří provázaný,...

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková