V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Architektura a urbanismus

Státní závěrečné zkoušky

Složení komisí pro obhajoby BP 25.6.2020

Komise pro obhajoby BP 25.6.2020.pdf

Složení komisí pro obhajoby DP 30.6.2020

Komise pro obhajoby DP 30.6.2020.pdf

Vzhledem ke koronavirovým opatřením  budou studenti v komisích pro obhajoby rozděleni do dvou skupin - BP od 9:00 a od 13:00, DP od 9:30 a od 14:00.

Upřesnění termínů odevzdání a obhajob bakalářských a diplomových prací

Dopis diplomantům - další termín obhajob 30.6.2020.pdf

Termín odevzdání bakalářských prací je stanoven na 1. 6. 2020 do 12.00. Práce budou odevzdány elektronicky do sytému KOS.

Termín obhajob bakalářských prací pro studenty, kteří budou mít splněn studijní plán, je stanoven na 25. 6. 2020. Studenti, kteří nebudou mít splněn studijní plán, budou obhajovat bakalářské práce 10. 9. 2020.

Vytištěné bakalářské práce a portfolia odevzdají studenti, kteří budou obhajovat 25. 6. 2020, 10. 6. 2020. Studenti, kteří budou obhajovat 10. 9. 2020, odevzdají vytištěné bakalářské práce a portfolia 26. 6. 2020.  

Obhajoby diplomových prací proběhnou 30. 6. 2020 a 15. 9. 2020. Výstava diplomových prací proběhne v září 2020.

Vytištěné výkresy, portfolia a modely diplomových prací budou odevzdány na příslušných ústavech 15. 6. 2020 respektive 31. 8. 2020.

O prodloužení termínu odevzdání bakalářské a diplomové práce mohou studenti požádat v mimořádných a odůvodněných případech prostřednictvím studijního oddělení. Formulář žádosti je umístěn na webu FA a ČVUT. Prodloužený termín odevzdání BP a DP po kladném vyjádření vedoucího práce a vedoucího ústavu schvaluje děkan FA ČVUT. 

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů. Pokud jste v průběhu studia měli ze stěžejních předmětů dobré hodnocení, můžete požádat o uznání státní zkoušky z tematických okruhů.

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu
 • předložení výkazu o studiu

Státní zkouška z tematických okruhů

TERMÍNY STÁTNÍ ZKOUŠKY PRO LETNÍ SEMEStr AR 2019-20

termíny jsou vypsány pro studenty s předpokladem obhajoby BP v červnu 2020 (studenty, kteří jsou přihlášení na BP nebo ji již mají odevzdanou)

začátek v 9:00 hod, místnosti budou určeny po uzávěrce (sledujte nástěnku na studijním oddělení)

pátek 27. 3. 2020, uzávěrka 12. 3. 2020

pátek 3. 4. 2020, uzávěrka 12. 3. 2020

pátek 17. 4. 2020, uzávěrka 9. 4. 2020

Budou-li tyto termíny naplněny, bude otevřen další termín v pátek 24. 4. 2020.

 

Přihlašovací archy na příslušné termíny jsou k dispozici u p. Jany Říhové, m. č. 148.

Před přihlášením na termín je nutné podat na studijním oddělení Přihlášku ke SZ k ověření. Formulář přihlášky najdete níže na této stránce.

Přihlášení na termín je závazné, nelze se odhlašovat/přehlašovat, každý student se na termín musí přihlásit osobně.

Tematické okruhy

 • nauka o stavbách a urbanismus (garant: ústav 15118)
 • dějiny architektury (garant: ústav 15113)
 • pozemní stavitelství (garant: ústav 15123)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků (celkem 20 předmětů)

 • nauka o stavbách a urbanismus – předměty NS I, NS II, NS III, NS IV (nauka o stavbách I–IV), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny architektury – předměty DA I, DA II, DA III, DA IV, DA V (dějiny architektury I–V), PP I (památková péče I)
 • pozemní stavitelství – předměty PS I, PS II, PS III, PS IV, PS V (pozemní stavitelství I–V), NK I, NK II (nosné konstrukce I, II),   TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

Přihlašování a průběh SZ

Nejpozději dva týdny po začátku každého semestru budou vypsány termíny SZ. Student, který absolvuje všechny předepsané předměty ze všech tematických okruhů, podá na studijním oddělení písemnou přihlášku na konkrétní termín SZ (součástí přihlášky je i žádost o případné uznání SZ). Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů.

Při státní zkoušce bude student zkoušen pouze z předmětových bloků, ve kterých byl z některého předmětu klasifikován více než dvěma známkami „D“ nebo známkou „E“. V předmětových blocích, ve kterých byl student klasifikován z jednotlivých předmětů „A“, „B“ nebo „C“, mu bude uznána známka, která je aritmetickým průměrem všech získaných známek v příslušném bloku.

Na žádost studenta může děkan FA uznat státní zkoušku

 • s hodnocením „A“ (výborně) – pokud student v uvedených předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 1,50 a nebyl z žádného z nich klasifikován „D“ ani „E"
 • s hodnocením „B“ (velmi dobře) – pokud student v uvedených 20 předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 2,0 a byl pouze v jednom z nich klasifikován „D“ nebo „E"

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 1/2018.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je architektonický nebo urbanistický projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Architektura a urbanismus a Stavební management a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech státních zkoušek z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

KOMISE PRO OBHAJOBY DIPLOMNÍCH PRACÍ

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • architektura a urbanismus (garant: ústav 15119)
 • stavební management (garant: ústav 15124)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • architektura a urbanismus – předměty U IV (urbanismus IV), UP I (územní plánování I), TZI (TZB a infrastruktura sídel I), do AR 2016–17 TKZ I (tvorba krajiny a zahrad I), od AR 2017–18 KA I (krajinářská architetura I) – změna názvu předmětu, obsah zůstává, NS V (nauka o stavbách V)
 • stavební management – předměty PAM II (provádění a stavební management II), EKON (ekonomie staveb a sídel), P (právo)

Státní zkouška pro specializované studijní moduly

Studenti zapsaní do modulu zahradní a krajinná architektura (ZKA), památková péče (PP) a prostorové plánování (PrP) skládají další státní zkoušku z předmětového bloku zahradní a krajinná architektura (garant: ústav 15120), respektive památková péče (garant: ústav 15114), respektive prostorové plánování (garant: ústav 15121).

Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomové práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

 • zahradní a krajinná architektura (ZKA): KA I, KA II, KA III (krajinářská architektura I–III, do AR 2016–17 tvorba krajiny a zahrad I, II a IV), DEN I, DEN II (dendrologie I a II), technologie KA I (do AR 2016-17 dendrologie III), technologie KA II (do AR 2016–17 tvorba krajiny a zahrad III), RKP I, RKP II (regionální a krajinné plánování I a II)
 • památková péče (PP): PP II, PP III památková péče II, III), SHP I, SHP II, SHP III (stavebněhistorický průzkum I–III), HS I, HS II, HS III (historické stavby a sídla I–III)
 • prostorové plánování (PrP): UP II, UP III (územní plánování II–III), RKP I, RKP II (regionální a krajinné plánování I–II), od AR 2018-19 RKP I = regionální plánování, RKP II = Krajinné plánování I, PRI I(prostorová informatika), PRS I, PRS II (prostorové struktury I–II), EKOL III (ekologie III)

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková