Architektura a urbanismus

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů.  

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) ve stanoveném termínu dle harmonogramu akademického roku a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a volitelných předmětů ze studijního plánu bakalářského studia.

Zadání pro bakalářskou práci

Písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení) studenti předají na studijní oddělení v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • nauka o stavbách a urbanismus (garant: ústav 15118)
 • dějiny a teorie architektury (garant: ústav 15113)
 • pozemní stavitelství (garant: ústav 15123)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků (celkem 22 předmětů)

 • nauka o stavbách a urbanismus – předměty NS I, NS II, NS III, NS IV (nauka o stavbách I–IV), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny a teorie architektury – předměty DTA I, DTA II, DTA III, DTA IV, DTA V (dějiny a teorie architektury I–V), PP I (památková péče I), KA I (krajinářská architektura I)
 • pozemní stavitelství – předměty PS I, PS II, PS III, PS IV (pozemní stavitelství I–IV), SNK I, SNK II, SNK III, SNK IV (statika a nosné konstrukce I-IV), TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky obecně upravuje Směrnice děkana č. 2/2022.

Podrobněji je průběh SZ z tematických okruhů popsán v dokumentu: Průběh SZ z tematických okruhů (LS 2023-24)

Technickou podobu testů je možné si vyzkoušet v kurzu v systému Moodle: „B232- Test - Státní zkouška bakalářská A+U“. Do kurzu se může každý zapsat sám („Zápis sebe sama do kurzu (Student)“) po zadání hesla: „SZBC-LS2324-zkusebni“ (bez uvozovek).

 

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 2/2022.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je architektonický nebo urbanistický projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Architektura a urbanismus a Stavební management a získal nejméně 92 kreditů za absolvování povinných a volitelných předmětů ze studijního plánu. Podmínkou pro zahájení diplomové práce je zápis (přihláška) ve stanoveném termínu dle harmonogramu akademického roku.

zadání pro diplomovou práci

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem a student je předá na studijní oddělení v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku. Poté je zadání předloženo k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech státních zkoušek z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • architektura a urbanismus (garant: ústav 15119)
 • stavební management (garant: ústav 15124)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • architektura a urbanismus – předměty U IV (urbanismus IV), UP I (územní plánování I), TZI (TZB a infrastruktura sídel II), NS VI (= do akad. roku 2019-20 NS V) (nauka o stavbách VI = do akad. roku 2019-20 nauka o stavbách V)
 • stavební management – předměty PRES II (= PAM II) (provádění, řízení a ekonomie staveb II = provádění a stavební management II), PRES III (= EKON) (provádění, řízení a ekonomie staveb III = Ekonomie staveb a sídel), P (právo)

Státní zkouška pro specializované studijní moduly

Studenti zapsaní do modulu zahradní a krajinná architektura (ZKA), památková péče (PP), prostorové plánování (PrP), development (DEV) a počítačové navrhování (PN) skládají další státní zkoušku z odpovídajícího předmětového bloku:

 • zahradní a krajinná architektura (garant: ústav 15120)
 • památková péče (garant: ústav 15114)
 • prostorové plánování (garant: ústav 15121)
 • development (garant: ústav 15118)
 • počítačové navrhování (garant: ústav 15116)

Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomové práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

 • zahradní a krajinná architektura (ZKA): KA III, KA IV, KA V (krajinářská architektura III–V), DEN I, DEN II (dendrologie I a II), TKA I, TKA II (technologie krajinářské architektury I a II), PRK I (= RKP I), PRK II (= RKP II) (plánování regionů a krajiny I a II = regionální a krajinné plánování I a II)
 • památková péče (PP): PP III (památková péče III), SHP I, SHP II, SHP III (stavebně historický průzkum I–III), HS I, HS II, HS III (historické stavby a sídla I–III)
 • prostorové plánování (PrP): UP II, UP III (územní plánování II a III), PRK I (= RKP I), PRK II (= RKP II) (plánování regionů a krajiny I a II = regionální a krajinné plánování I a II), PRI I (prostorová informatika I), PRS I, PRS II (prostorové struktury I–II), EKOL III (ekologie III)
 • development (DEV): U V, U VII (urbanismus V a VII), UP II, UP III (územní plánování II a III), DEV I, DEV II (development I a II)
 • počítačové navrhování (PN): PN I, PN II, PN III (počítačové navrhování I–III), PG II (počítačová grafika II), PRI I (prostorová informatika I), PS VII (pozemní stavitelství VII)

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

DOKUMENTY Ke STÁTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTOVÝCH BLOKŮ – moduly

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.