Architektura a urbanismus

Státní závěrečné zkoušky

 
 

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů. Pokud jste v průběhu studia měli ze stěžejních předmětů dobré hodnocení, můžete požádat o uznání státní zkoušky z tematických okruhů.

Termín červnové státní zkoušky 

Termín je stanoven na 10. 6. 2021

Hlavní podmínkou pro zápis na tento termín bude odevzdání bakalářské práce. Zápis na SZ proto bude otevřen 27. 5. 2021 (po zápisu zápočtu do KOS za odevzdanou BP).  Prioritně je termín určen pro studenty opakující SZ, pro omluvené z původního termínu a pro studenty, kteří v letním semestru dokončují státnicový předmět.

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • nauka o stavbách a urbanismus (garant: ústav 15118)
 • dějiny architektury (garant: ústav 15113)
 • pozemní stavitelství (garant: ústav 15123)

Podmínkou pro vykonání SZ v akademickém roce 2020/2021 je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků (celkem 19 předmětů)

 • nauka o stavbách a urbanismus – předměty NS I, NS II, NS III, NS IV (nauka o stavbách I–IV), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny architektury – předměty D(T)A I, D(T)A II, D(T)A III, D(T)A IV, D(T)A V (dějiny (a teorie) architektury I–V), PP I (památková péče I)
 • pozemní stavitelství – předměty PS I, PS II, PS III, PS IV (pozemní stavitelství I–IV), SNK II (=NK I), SNK III (=NK II) (statika a nosné konstrukce II, III = nosné konstrukce I, II), TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky upravuje Směrnice děkana č. 1/2018.

Při státní zkoušce bude student zkoušen pouze z předmětových bloků, ve kterých byl z některého předmětu klasifikován více než dvěma známkami „D“ nebo známkou „E“. V předmětových blocích, ve kterých byl student klasifikován z jednotlivých předmětů „A“, „B“ nebo „C“, mu bude uznána známka, která je aritmetickým průměrem všech získaných známek v příslušném bloku.

Na žádost studenta může děkan FA uznat státní zkoušku

 • s hodnocením „A“ (výborně) – pokud student v uvedených předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 1,50 a nebyl z žádného z nich klasifikován „D“ ani „E"
 • s hodnocením „B“ (velmi dobře) – pokud student v uvedených 19 předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 2,0 a byl pouze v jednom z nich klasifikován „D“ nebo „E"

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 1/2018.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je architektonický nebo urbanistický projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Architektura a urbanismus a Stavební management a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech státních zkoušek z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • architektura a urbanismus (garant: ústav 15119)
 • stavební management (garant: ústav 15124)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • architektura a urbanismus – předměty U IV (urbanismus IV), UP I (územní plánování I), TZI (TZB a infrastruktura sídel II), NS VI (= do akad. roku 2019-20 NS V) (nauka o stavbách VI = do akad. roku 2019-20 nauka o stavbách V)
 • stavební management – předměty PRES II (= PAM II) (provádění, řízení a ekonomie staveb II = provádění a stavební management II), PRES III (= EKON) (provádění, řízení a ekonomie staveb III = Ekonomie staveb a sídel), P (právo)

Státní zkouška pro specializované studijní moduly

Studenti zapsaní do modulu zahradní a krajinná architektura (ZKA), památková péče (PP), prostorové plánování (PrP), development (DEV) a počítačové navrhování (PN) skládají další státní zkoušku z předmětového bloku zahradní a krajinná architektura (garant: ústav 15120), respektive památková péče (garant: ústav 15114), respektive prostorové plánování (garant: ústav 15121), respektive development (garant: ústav 15118), respektive počítačové navrhování (garant: 15116).

Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomové práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

 • zahradní a krajinná architektura (ZKA): KA III, KA IV, KA V (krajinářská architektura III–V), DEN I, DEN II (dendrologie I a II), TKA I, TKA II (technologie krajinářské architektury I a II), PRK I (= RKP I), PRK II (= RKP II) (plánování regionů a krajiny I a II = regionální a krajinné plánování I a II)
 • památková péče (PP): PP III (památková péče III), SHP I, SHP II, SHP III (stavebně historický průzkum I–III), HS I, HS II, HS III (historické stavby a sídla I–III)
 • prostorové plánování (PrP): UP II, UP III (územní plánování II a III), PRK I (= RKP I), PRK II (= RKP II) (plánování regionů a krajiny I a II = regionální a krajinné plánování I a II), PRI I (prostorová informatika I), PRS I, PRS II (prostorové struktury I–II), EKOL III (ekologie III)
 • development (DEV): U V, U VII (urbanismus V a VII), UP II, UP III (územní plánování II a III), DEV I, DEV II (development I a II)
 • počítačové navrhování (PN): PN I, PN II, PN III (počítačové navrhování I–III), PG II (počítačová grafika II), PRI I (prostorová informatika I), PS VII (pozemní stavitelství VII)

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková