Architektura a urbanismus

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů. Pokud jste v průběhu studia měli ze stěžejních předmětů dobré hodnocení, můžete požádat o uznání státní zkoušky z tematických okruhů.

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • nauka o stavbách a urbanismus (garant: ústav 15118)
 • dějiny architektury (garant: ústav 15113)
 • pozemní stavitelství (garant: ústav 15123)

Podmínkou pro vykonání SZ v akademickém roce 2020/2021 je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků (celkem 19 předmětů)

 • nauka o stavbách a urbanismus – předměty NS I, NS II, NS III, NS IV (nauka o stavbách I–IV), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny architektury – předměty D(T)A I, D(T)A II, D(T)A III, D(T)A IV, D(T)A V (dějiny (a teorie) architektury I–V), PP I (památková péče I)
 • pozemní stavitelství – předměty PS I, PS II, PS III, PS IV (pozemní stavitelství I–IV), SNK II (=NK I), SNK III (=NK II) (statika a nosné konstrukce II, III = nosné konstrukce I, II), TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky upravuje Směrnice děkana č. 1/2018.

Při státní zkoušce bude student zkoušen pouze z předmětových bloků, ve kterých byl z některého předmětu klasifikován více než dvěma známkami „D“ nebo známkou „E“. V předmětových blocích, ve kterých byl student klasifikován z jednotlivých předmětů „A“, „B“ nebo „C“, mu bude uznána známka, která je aritmetickým průměrem všech získaných známek v příslušném bloku.

Na žádost studenta může děkan FA uznat státní zkoušku

 • s hodnocením „A“ (výborně) – pokud student v uvedených předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 1,50 a nebyl z žádného z nich klasifikován „D“ ani „E"
 • s hodnocením „B“ (velmi dobře) – pokud student v uvedených 19 předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 2,0 a byl pouze v jednom z nich klasifikován „D“ nebo „E"

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 1/2018.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je architektonický nebo urbanistický projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Architektura a urbanismus a Stavební management a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech státních zkoušek z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

KOMISE PRO OBHAJOBY DIPLOMNÍCH PRACÍ

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • architektura a urbanismus (garant: ústav 15119)
 • stavební management (garant: ústav 15124)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • architektura a urbanismus – předměty U IV (urbanismus IV), UP I (územní plánování I), TZI (TZB a infrastruktura sídel II), NS VI (= do akad. roku 2019-20 NS V) (nauka o stavbách VI = do akad. roku 2019-20 nauka o stavbách V)
 • stavební management – předměty PRES II (= PAM II) (provádění, řízení a ekonomie staveb II = provádění a stavební management II), PRES III (= EKON) (provádění, řízení a ekonomie staveb III = Ekonomie staveb a sídel), P (právo)

Státní zkouška pro specializované studijní moduly

Studenti zapsaní do modulu zahradní a krajinná architektura (ZKA), památková péče (PP) a prostorové plánování (PrP) skládají další státní zkoušku z předmětového bloku zahradní a krajinná architektura (garant: ústav 15120), respektive památková péče (garant: ústav 15114), respektive prostorové plánování (garant: ústav 15121).

Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomové práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

 • zahradní a krajinná architektura (ZKA): KA I, KA II, KA III (krajinářská architektura I–III, do AR 2016–17 tvorba krajiny a zahrad I, II a IV), DEN I, DEN II (dendrologie I a II), technologie KA I (do AR 2016-17 dendrologie III), technologie KA II (do AR 2016–17 tvorba krajiny a zahrad III), RKP I, RKP II (regionální a krajinné plánování I a II)
 • památková péče (PP): PP II, PP III památková péče II, III), SHP I, SHP II, SHP III (stavebněhistorický průzkum I–III), HS I, HS II, HS III (historické stavby a sídla I–III)
 • prostorové plánování (PrP): UP II, UP III (územní plánování II–III), RKP I, RKP II (regionální a krajinné plánování I–II), od AR 2018-19 RKP I = regionální plánování, RKP II = Krajinné plánování I, PRI I(prostorová informatika), PRS I, PRS II (prostorové struktury I–II), EKOL III (ekologie III)

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková