Architektura a urbanismus

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů.  

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • nauka o stavbách a urbanismus (garant: ústav 15118)
 • dějiny a teorie architektury (garant: ústav 15113)
 • pozemní stavitelství (garant: ústav 15123)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků (celkem 22 předmětů)

 • nauka o stavbách a urbanismus – předměty NS I, NS II, NS III, NS IV (nauka o stavbách I–IV), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny a teorie architektury – předměty DTA I, DTA II, DTA III, DTA IV, DTA V (dějiny a teorie architektury I–V), PP I (památková péče I), KA I (krajinářská architektura I)
 • pozemní stavitelství – předměty PS I, PS II, PS III, PS IV (pozemní stavitelství I–IV), SNK I, SNK II, SNK III, SNK IV (statika a nosné konstrukce I-IV), TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky obecně upravuje Směrnice děkana č. 2/2022.

Podrobněji je průběh SZ z tematických okruhů popsán v dokumentu: Průběh SZ z tematických okruhů (LS 2022-23)

 

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 2/2022.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je architektonický nebo urbanistický projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Architektura a urbanismus a Stavební management a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech státních zkoušek z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • architektura a urbanismus (garant: ústav 15119)
 • stavební management (garant: ústav 15124)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • architektura a urbanismus – předměty U IV (urbanismus IV), UP I (územní plánování I), TZI (TZB a infrastruktura sídel II), NS VI (= do akad. roku 2019-20 NS V) (nauka o stavbách VI = do akad. roku 2019-20 nauka o stavbách V)
 • stavební management – předměty PRES II (= PAM II) (provádění, řízení a ekonomie staveb II = provádění a stavební management II), PRES III (= EKON) (provádění, řízení a ekonomie staveb III = Ekonomie staveb a sídel), P (právo)

Státní zkouška pro specializované studijní moduly

Studenti zapsaní do modulu zahradní a krajinná architektura (ZKA), památková péče (PP), prostorové plánování (PrP), development (DEV) a počítačové navrhování (PN) skládají další státní zkoušku z odpovídajícího předmětového bloku:

 • zahradní a krajinná architektura (garant: ústav 15120)
 • památková péče (garant: ústav 15114)
 • prostorové plánování (garant: ústav 15121)
 • development (garant: ústav 15118)
 • počítačové navrhování (garant: ústav 15116)

Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomové práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

 • zahradní a krajinná architektura (ZKA): KA III, KA IV, KA V (krajinářská architektura III–V), DEN I, DEN II (dendrologie I a II), TKA I, TKA II (technologie krajinářské architektury I a II), PRK I (= RKP I), PRK II (= RKP II) (plánování regionů a krajiny I a II = regionální a krajinné plánování I a II)
 • památková péče (PP): PP III (památková péče III), SHP I, SHP II, SHP III (stavebně historický průzkum I–III), HS I, HS II, HS III (historické stavby a sídla I–III)
 • prostorové plánování (PrP): UP II, UP III (územní plánování II a III), PRK I (= RKP I), PRK II (= RKP II) (plánování regionů a krajiny I a II = regionální a krajinné plánování I a II), PRI I (prostorová informatika I), PRS I, PRS II (prostorové struktury I–II), EKOL III (ekologie III)
 • development (DEV): U V, U VII (urbanismus V a VII), UP II, UP III (územní plánování II a III), DEV I, DEV II (development I a II)
 • počítačové navrhování (PN): PN I, PN II, PN III (počítačové navrhování I–III), PG II (počítačová grafika II), PRI I (prostorová informatika I), PS VII (pozemní stavitelství VII)

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

DOKUMENTY Ke STÁTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTOVÝCH BLOKŮ – moduly

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.