Doktorské studium

Absolvováním magisterského stupně nemusí nutně skončit životní etapa spojená se studiem. Pokud například uvažujete o akademické dráze, o zapojení do výzkumu, případně jste už praxí prošli a potřebujete v určitém oboru získat hlubší znalosti, máte možnost pokračovat na FA v doktorském studiu. Kromě titulu Ph.D. je ve hře možnost udržet si výhody statusu studenta včetně příležitostí absolvovat stáž v zahraničí. Studovat lze v českém i anglickém jazyce.

Doktorské studium (DS) probíhá na FA v akreditovaném studijním programu architektura a urbanismus ve čtyřech oborech: 

  • Architektura, teorie a tvorba (ATT)
  • Urbanismus a územní plánování (UUP)
  • Architektura, stavitelství a technologie (AST)
  • Dějiny architektury a památková péče (DAPP)

a v akreditovaném studijním programu design v oboru:

  • Průmyslový design (PD)

Přijímací řízení do doktorského studijního programu

Kontakt

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

chrisiva@fa.cvut.cz

Ing. arch. JANA ZDRÁHALOVÁ, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia

+420 22435 6328

zdrahjan@fa.cvut.cz

Základní povinnosti studenta doktorského studia

Studium v doktorských studijních programech na FA probíhá podle individuálních studijních plánů, a to ve formě prezenční, distanční nebo kombinované. Pravidla jsou detailně popsaná v čtvrté části Studijního a zkušebního řádu ČVUT.

Základní povinnosti studenta doktorského studia jsou zejména:

  • Zodpovědně, samostatně a systematicky pracovat na svém doktorandském výzkumu, iniciativně a pravidelně konzultovat postup své práce se svým školitelem, řádně navštěvovat přednášky a semináře zapsané v individuálním studijním plánu a plnit požadavky jednotlivých předmětů v termínech podle individuálního studijního plánu.
  • Průběžně publikovat výsledky svého výzkumu formou kapitol v knihách, textů ve sbornících, článků odborných periodikách, formou prezentací na odborných kongresech, konferencích, kolokviích apod. a evidovat své výsledky v systému VVVS resp. RUV. Ke státní doktorské zkoušce nebude připuštěn student doktorského studia, který nevykáže alespoň jednu významnou publikaci a prezentaci svého výzkumu,
  • Dodržovat etiku vědecké práce, pečovat o věrohodnost výzkumu i dobrou pověst oboru a fakulty. Zúčastňovat se aktivit, pořádaných fakultou a univerzitou pro studenty doktorského studia, zejména doktorandských kolokvií a grantových soutěží. Pečovat o vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností mezi studenty doktorského studia, pedagogy, odbornou a laickou veřejností.
  • Dodržovat harmonogram akademického roku a dostavit se jednou ročně v určeném termínu k zápisu do dalšího období studia. Podmínkou zápisu je odevzdání výkazu o činnosti a jeho schválení školitelem, vedoucím pracoviště a předsedou ORO. Výkazem o činnosti se rozumí hodnocení doktoranda za uplynulý akademický rok na předepsaném formuláři.
  • Sledovat průběžně aktuální informace o studiu na úřední desce a webových stránkách fakulty. Bez prodlevy informovat oddělení VVUČ o jakékoliv změně svých kontaktních údajů. Dostavit se k projednání studijních záležitostí, je-li k tomu vyzván proděkanem, děkanem nebo vedoucím školícího pracoviště. Pokud se doktorand bez písemné omluvy opakovaně nedostaví, ačkoli byl ke schůzce prokazatelně vyzván, může děkan jeho studium ukončit pro neplnění studijních povinností.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková