VLASTNÍMI SLOVY

Tak jako budova fakulty nabízí otevřený pohled na práci všech studentů i pedagogů, tato stránka poskytuje prostor pro stejně otevřené názory, úvahy a hodnocení vás všech, kteří jste (nebo jste byli) součástí FA. Jsou to pohledy z nejrůznějších úhlů, které vám snad pomohou vytvořit výsledný obraz o studiu a lidech na fakultě.

„Architektura jako rafinovaný umělecký výkon možná zanikne, ovšem nikdy nemůže zaniknout v rovině uspořádávání a harmonizování společenských vztahů.“

Josef Pleskot

nejuznávanější současný český architekt působící na FA

„Při hodnocení obnovy památky se často věnuje pozornost především úspěšnosti zvládnutí novotvarů. Dostatečná zřetelnost a kvalita „přidané hodnoty“ se stala hlavním kritériem. Komplexní posouzení úspěšnosti výsledků obnovy památky samotné ale zůstává většinou stranou. Mělo by jít přitom o pozornost věnovanou nejen „přidané hodnotě“, ale také, a nikoliv okrajově, o ověření šetrného přístupu k památce a ve výsledku zvládnutí souboru stavebně restaurátorských zásahů a jejich spojení v přesvědčivě propojený, harmonicky komponovaný výtvarný celek.“

Václav Girsa

Český památkový architekt a pedagog

„Stavět je radost!“

Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar

Znamení čtyř – architekti

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.