design (ph.d.)

Šance dál se vzdělávat, specializovat se, případně se připravit na akademickou dráhu a najít uplatnění jako pedagog nebo výzkumník. Standardní doba studia, které můžete absolvovat formou prezenční i distanční, a to i v angličtině, činí 3 až 4 roky. V rámci studia se na FA můžete zapojit do výzkumných projektů, a pokud si zvolíte prezenční variantu a chcete pobírat stipendium, musíte se podílet na výuce.

co nabízíme

Doktorský studijní program nabízí studium pouze v jednom oboru, jímž je průmyslový design. Uchazeč se hlásí ke školiteli na konkrétní téma vypsané pro akademický rok, jemuž se potom věnuje. Některá témata jsou navázána na probíhající výzkumné projekty, takže je tu příležitost zapojit se do práce těchto týmů.

učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – odborníci, kteří něco znamenají v mnoha různých oborech. Můžete z toho těžit. Vzhledem k tomu, že se zapojíte do výuky nebo se možná budete podílet na některém z výzkumných projektů, budete mít možnost nejen pozorovat jejich práci zblízka, ale také průběžně konzultovat různé aspekty vašich vlastních projektů.

školitelé

Každý doktorand se hlásí ke konkrétnímu školiteli, odborníkovi na vypsané téma. Školitel ho pak vede po celou dobu studia a je přítomen u všech zkoušek od přijímaček až po obhajobu disertační práce.

absolventi

Často se uplatňují na FA jako pedagogové nebo výzkumníci věnující se tématům, na která se specializovali. Získání titulu Ph.D. je kromě toho samozřejmě důležitým momentem pro kariérní růst.

přijímací zkoušky

Probíhají formou pohovoru před komisí za účasti školitele. Předpokladem je ukončené magisterské vzdělání v příbuzném nebo blízkém programu souvisejícím s tématem disertační práce. Uchazeč musí prokázat základní znalosti a zájem o téma, kterému se hodlá v průběhu studia věnovat.

Státní doktorská zkouška

Předpokladem je uzavřené absolvování předmětů studijního bloku. Zkouška se koná před odbornou komisí složenou z profesorů a docentů FA i významných odborníků z praxe a její úspěšné složení je podmínkou pro dokončení, odevzdání a pak i obhajobu disertační práce.

Disertační práce

Na rozdíl od nižších stupňů, kde má závěrečná práce formu návrhu designu průmyslového či spotřebního výrobku, je disertační práce teoretická. Může mít podobu souboru publikací opatřených spojujícím textem a je možné ji předložit v angličtině. Obhajoba je veřejná. Výjimečná disertační práce má šanci na knižní publikování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.