design (ph.d.)

Design jako dynamicky se rozvíjející odvětví vyžaduje odborníky a specialisty s širokým profesním a mezioborovým záběrem. Designér se musí čím dál více orientovat v nových technologiích a navrhování nových uživatelských rozhraní. Nové formy prezentace a vizualizace informace si žádají i nové formy interakce, které je třeba designovat.

co nabízíme

Studijní zaměření DSP Design se soustředí na mezioborovou interakci, komunikaci a základní a aplikovaný výzkum v rámci udržitelného konceptu, aktuálních sociálně-environmentálních témat a výzev. Obor poskytuje možnosti specializovaného studia, zaměřeného na specifické designérské zadání včetně jeho mezioborových intervencí. To dokumentuje dosavadní participace na mezioborových grantech a projektech, workshopech a zaměření doktorských prací.

školitelé

Každý doktorand a doktorandka se hlásí ke konkrétnímu školiteli nebo školitelce, odborníkům na vypsané téma. Ti je pak vedou po celou dobu studia a jsou přítomni u všech důležitých okamžiků, od přijímaček až po obhajobu disertační práce. U mezioborových, výrazně tematicky rozkročených témat mohou být doplněni školitelem specialistou či školitelkou specialistkou. Představujeme vám školitele a školitelky:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A TEMATICKÉ OKRUHY

Uchazeči a uchazečky si mohou vybírat z tematických okruhů, které školitelé a školitelky vypíšou pro daný akademický rok. S aktuálními tématy se můžete seznámit na stránkách přijímacího řízení, kde najdete i další podrobnější informace a instrukce. Uchazeči a uchazečky mohou své potenciální školitele a školitelky rovněž osobně kontaktovat už před přijímacím řízením a své záměry s nimi prodiskutovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.