Výzkumné projekty

Jsme přední výzkumnou institucí působící v mnoha odborných oblastech. Přehled o naší výzkumné činnosti poskytují oblasti výzkumu a konkrétní projekty prezentované na této stránce. Pro podrobnější informace o výsledcích výzkumu, o možnostech transferu znalostí nebo o dalších formách spolupráce doporučujeme kontaktovat řešitele jednotlivých projektů.

248 výsledků

Hlavní řešitel
Tej, P.
Trvání projektu
2020-2022
Anotace
Projekt aplikovaného výzkumu je zaměřen na stanovení metodiky, diagnostických a technologických postupů rekonstrukcí historických betonových mostů v souladu s požadavky památkové péče.
Hlavní řešitel
Kohout, M.
Trvání projektu
2020
Anotace
TIRSMMR916 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení jejich prostorového uspořádání a organizaci veřejného prostranství
Hlavní řešitel
Vyoralová, Z.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
1. Využitelnost obnovitelných zdrojů energie v současné architektuře - novostavba a rekonstrukce 1.1. Aplikace zdrojů obnovitelné energie a prvků pasivní architektury při návrhu novostavby s přihlédnutím k požadovanému tepelně-technickému standardu budovy, ekonomice provozu a investičnímu záměru. 1.2. Možnosti zlepšení tepelně-technického standardu rekonstruovaných budov v závislosti na případném využití zdrojů obnovitelné energie a především na ekonomice provozu. 2. Inovativní metody získávání energie z obnovitelných zdrojů a jejich role v cirkulární ekonomice 2.1. Inovace ve způsobech výroby energií z udržitelného/obnovitelného zdroje - příspěvky věnované tendencím, inovacím a vývoji v poli současných metod získávání energií z obnovitelného zdroje 2.2 Role energie z obnovitelných zdrojů při přechodu na cirkulární ekonomiku - příspěvky věnované možnostem transformace a využití současných metod získávání energií a hledání nových zdrojů se zacílením na cirkulární ekonomiku
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2019
Anotace
Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. a 2. ročníku konference Architektura dětem a zároveň podpořit naplňování cílů dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury ČR - část vzdělávání. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Dále chystáme klub přátel Architektury dětem, který má podporovat spolupráci mezi architekty a pedagogy, a vytváříme tak základnu pro rozšiřování tématu mimo úzký okruh architektů. Na podzim roku 2019 se připravuje revize dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury, zároveň bude MMR organizovat pracovní skupinu pro implementaci tématu architektury do vzdělávání. Konferencí chceme přímo navázat na tyto dvě aktivity a zasadit se o prosazení témat spojených s dětmi a architekturou do oficiálních strategických dokumentů. Konference tak bude podporovat naplňování cílů Politiky architektury (opatření týkající se implementace tématu do školství a osvěty obecně). Témata: 1. Implementace tématu architektury a prostředí do RVP 2. Budování komunity aktivních učitelů - zjišťování jejich potřeb a využití jejich potencionálu k šíření tématu mezi žáky. 3. Implementace tématu architektury a prostředí do vzdělávání pedagogů na pedagogických fakultách. 4. Tvorba a testování vzdělávacích materiálů využitelných ve školství. 5. Inspirace českými a zahraničními příklady dobré praxe (témata, která se do školství a obecného povědomí již prosadila - ekologie, lidská práva, výchova k demokracii apod.). 6. Rozvíjení a prohlubování témat zanesených v memorandu Děti a město/Prostor pro hru, které představuje výstupy 2. ročníku konference. 7. Implementace vybraných cílů memoranda do Politiky architektury a stavební kultury v ČR. Aktivní účastníci konference: Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architek
Hlavní řešitel
Markgraf Hossingerová, M.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Architektura a podoba veřejného prostoru nás všestranně ovlivňuje a stejně tak i my můžeme ovlivňovat rozvoj prostředí. Právě proto je nesmírně důležité vzdělávat v těchto oborech již ty nejmladší - děti. Ideálním místem pro komplexní seznámení s různými podobami architektury a s problematikou urbanismu je základní škola, která nabízí vhled do humanitních i technických/ přírodovědných oblastí. Cílem projektu je průzkum potřeb mezi učiteli, kteří mají zájem se ve výuce věnovat tématu architektury. Na základě tohoto průzkumu bude rozvíjen Klub přátel Architektury dětem, resp. iniciován vstup většího počtu členů z řad pedagogů. Klub poskytne možnost virtuálního i reálného setkání architektů s učiteli, kde bude prostor pro vzájemné učení se a sdílení dobré praxe z obou oborů.
Hlavní řešitel
Rykl, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
Představení výsledků podrobného stavebně historického průzkumu domu čp 89 v Kadani- průřez dějinami domu jako funkčního i stavebního organismu a jako odraz každodenního života v něm. Z výpovědi stavby samé nejprve nacházíme dům v atypické situaci sevřený mezihradební městskou zdí , zdí parkánovou a předbraním městské brány. Atypické chování disposice domu a možnosti vůči "veřejnému" prostoru jsou specifikem tohoto domu.V mladším horitontu plasticky vyvstává obraz a způsob chování jinak blíže neznámého lakomého podnikatele v polovině 19. stol i pohnuté dějiny 30-40. let 20. stol. , které se dotkly podle nalezených stop i sledovaného domu, např.. zazděné artefakty-obětiny?. studenti zpracovali terénní výzkum, nyní je třeba převést výsledky do formy, prezentpovatelné v referátu (ppt) a na panelu - posteru. jejich podíl je vyrovnaný, každý zpracuje některou část
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019
Anotace
2. ročník úspěšné konference z roku 2018 je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat je s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování; s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. a to vše především v sektoru staveb pro občanskou vybavenost. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádán 2. ročník výstavy posterů nejlepších prací, kterou se nám již v roce 2018 podařila propojit s veřejně uznávanou akcí "Salon dřevostaveb".
Hlavní řešitel
Falladová, K.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Výzkum se zabývá energeticky efektivním návrhem sídelního celku v návaznosti na současné požadavky navrhování budov a sídel a to z hlediska celkové energetické bilance objektů a sídelních celků. Zkoumá pasivní a aktivní způsoby využitelnosti prostředků technické infrastruktury na základě daných přírodních a klimatických podmínek. Výzkum je zaměřen na využití energeticky efektivních zdrojů energie pro konkrétní sídelní celky, situované v konkrétních lokalitách s danými přírodními podmínkami, v návaznosti na míru dostupnosti zdrojů energie. Na základě analýzy vybraných referenčních energeticky efektivních sídelních celků zkoumá možnosti a limity energetických konceptů. Výsledky jsou konfrontovány, mimo jiné, s architektonickým hlediskem návrhu. Cílem je na základě příkladů konkrétních energetických návrhů sídel určit obecně platné poznatky využitelné pro navrhování sídelních celků v typově obdobných lokalitách s obdobnými vstupními podmínkami. Záměrem je vytipovat především středně velké, případně malé sídelní celky s obdobnými přírodními a klimatickými podmínkami.
Hlavní řešitel
Kotnour, K.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2020
Anotace
This proposal examines the problem of the continuous adaptation of artificial neural networks in complex dynamic environment within the context of the future development of architecture. The fundamental needs and motivations of human are determined by physiological possibilities and biological and psychological conditions and the habitat. The same motivation and need take human to continuosly transform the space of the natural environment into the artificial (technological) environment. The architecture is understood as a dynamic organism that is driven by the creation of humans needs caused by the lack of instinctive adaptability to the dynamic environment. Architecture, Art, Brain-Computer Technology (BCI), Communication, Creation, Data processing, EEG, Frequency, Intelligence, Medium, Meta-Learning, Neural Networks, Sensory, Sound, Space, Structure, Synthesis
Hlavní řešitel
Kolářová, D.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Projekt je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti historických řešení statiky mostů s ohledem na geometrii tvaru jejich nosné konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.