Výzkumné projekty

Jsme přední výzkumnou institucí působící v mnoha odborných oblastech. Přehled o naší výzkumné činnosti poskytují oblasti výzkumu a konkrétní projekty prezentované na této stránce. Pro podrobnější informace o výsledcích výzkumu, o možnostech transferu znalostí nebo o dalších formách spolupráce doporučujeme kontaktovat řešitele jednotlivých projektů.

217 výsledků

Hlavní řešitel
Vácha, T.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Hlavním cílem projektu je vytvoření odborné knihy, která popíše proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Knihu doplní informační web nabízející vedle elektronického dokumentu také vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe. Publikace a další výstupy vyjdou z podkladové studie zaměřené na potřeby a problémy měst a evaluaci dostupných metod a realizovaných projektů. Postup bude ověřen ve dvou obcích, pro které bude vytvořena funkční specifikace budovy. Výstupy projektu nabídnou obcím komplexní znalostní základnu pro zadávání kvalitních stavebních projektů a podpoří spolupráci mezioborových týmů při přípravě projektů udržitelných veřejných staveb.
Hlavní řešitel
Ráftl, J.
Trvání projektu
2018
Anotace
Stále nezodpovězená otázka u ambiciózních experimentálních návrhů je jejich výroba. Architekti pracující na bioinspirovaných či biomorfních návrzích často při realizacích zapomínají, že bez vhodného materiálu na přírodní bázi se jejich díla stávají spíše formální záležitostí. V rámci současného výzkumu počítačového navrhování jsme již velmi dobře schopní v digitálním návrhu zpracovat přírodou inspirované či z přírodních procesů vycházející procesy. Aplikace takovýchto procesů do návrhu dnes již nejsou žádnou utopií. Problémem je, že tyto návrhy bývají většinou realizovány z materiálů, které nejsou na přírodní bázi a často mají velkou uhlíkovou stopu své produkce. Tato výzkumná studie se bude zabývat novým způsobem výroby architektonických komponent. Výchozím bodem pro jsou publikované poznatky z grantu SGS "Živá architektura". Cílem je výzkum možného rozšířeného využití materiálů na bázi biopolymerů v architektuře. Dále se výzkum bude zabývat limity možných návrhů a jejich výrobou. Téma bioplastů a biopolymerů je již delší dobu diskutované v rámci tradiční průmyslové produkce. Rozšíření do stavebnictví přes experimentální návrhy by mohlo těmto materiálů přinést nové využití a zároveň tak i zlepšit a ekologizovat například interiérovou výrobu.
Hlavní řešitel
Hlaváček, D.
Trvání projektu
2018
Anotace
Jednodenní konference si klade za cíl srovnání přístupu k navrhování ekologických staveb v architektonické praxi a ve výuce na školách architektury a hledání odlišností i paralel ve světě teorie a praxe. Bude se konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V průběhu posledních deseti let se intenzivně hovoří o včleňování principů "udržitelnosti" do architektonického návrhu, ať už se jedná o energetickou úspornost, orientaci na sluneční energii, životní cyklus stavby, ekologické materiály nebo zdravé vnitřní prostředí. Ve skutečnosti ale stále narážíme na četné obtíže. Architektonické kanceláře s tímto přístupem stále nemají velké zkušenosti a naráží především na (ne)schopnost tvůrčího týmu pracovat zcela jiným způsobem než je obvyklé a to již od úvodní konceptuální fáze návrhu, která byla (a stále do velké míry je) doménou pouze architektů. V rámci architektonické výuky, pokud vůbec pedagog považuje principy udržitelnosti za relevantní, je problematická především nestejná úroveň znalosti studentů v závislosti na ročníku studia, omezený čas pro návrh atelierových projektů, kde se studenti musejí vypořádat s rozsáhlou problematikou, který souvisí s návrhem budovy a struktura studia, která v průběhu architektonického návrhu umožňuje jen omezenou kooperaci s ostatními inženýrskými obory. Osloveni budou studenti magisterského a doktorského studia univerzit v ČR a SR, kteří se věnují návrhu udržitelných budov. Své projekty a přístupy k navrhování budou prezentovat formou krátkých příspěvků. Předběžně se počítá s příspěvky v rozsahu 20-30 min. Jednotlivé bloky budou vždy zakončeny diskuzí. Kromě studentů budou osloveni odborníci z oblasti střední Evropy - Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko a Česká republika - kteří se tímto tématem zabývají z pohledu pedagogické a architektonické praxe. Tyto země byly zvoleny nejen pro geografickou i historickou blízkost, ale i a kvůli přístupu těchto zemí k problematice udržitelné architektury. Osloveni budou např. Andrea Deplazes (
Hlavní řešitel
Šestáková, I.
Trvání projektu
2018
Anotace
To, jaké emoce cítíme k prostředí, ve kterém žijeme - našemu domovu, podmiňuje náš zájem o něj a snahu o zlepšení jeho kvality. Uspořádání města ovlivňuje mnoho spolu souvisejících procesů, ekonomických, sociologických, demografických, má vliv na ekologii a udržitelnost prostředí. Dobře navržené prostředí umožňuje nejen všestranný rozvoj dětí, ale zároveň pěstuje sociální vazby mezi všemi jeho obyvateli, působí na naše smysly a ovlivňuje tak naši psychiku. Rozumět architektuře je důležité z důvodu zlepšení občanské společnosti. Proto chceme věnovat pozornost výchově dětí k vnímání prostředí od co nejútlejšího věku. Cílem konference je prohloubit témata řešená na 1. ročníku konference Architektura dětem uskutečněné 13. a 14. 10. 2017. Bude se tak dále rozvíjet platforma Architektura dětem (www.architekturadetem.cz), která vznikla na základě ohlasů 1. ročníku konference a jejímž cílem je prosazování tohoto tématu do povědomí veřejnosti, rozvíjení aktivní online skupiny, vytvoření digitální knihovny pro řešené téma a zprostředkování zkušeností z dobré praxe. Témata konference Děti a město Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních letech radikálně proměnil. Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas mnohem více organizovaný. Jaký je za takových podmínek vztah dětí k prostředí? Současné město má tendenci izolovat děti na předem určená místa jako jsou hřiště, škola a podobně. Proto je potřeba otevřít diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a dbal i na dětské meřítko. Existuje dostatek míst, která jsou vhodná pro hru a kde mohou větší děti trávit svůj volný čas bez dozoru? Jak zapojit děti do plánování prostředí a umožnit jim tak aktivně se zapojit? Jak upravit legislativu, aby se zlepšily podmínky pro architekty a tvůrce dětských hřišť, která by v budoucnu mohla být prostorem vhodným i pro starší děti bez doprovodu rodičů? Architektura ve vzdělávání V
Hlavní řešitel
Vorlík, P.
Trvání projektu
2018-2022
Anotace
České poválečné architektuře je v posledních letech věnována intenzivní pozornost odborné i laické veřejnosti. Vznikají desítky publikací, výstav a výzkumných projektů, které se soustředí zejména na fenomén optimistických šedesátých let a na dozvuky této éry v letech sedmdesátých. Architektura následujícího období zatím bohužel zůstává zcela mimo pozornost. Osmdesátá léta si však, i přes normalizační společensko-politické souvislosti, zaslouží podrobnější zkoumání. Přinesla mnoho nových myšlenek. Navzdory politickým restrikcím do Československa ze zahraničí prosakovaly soudobé teorie, včetně postmoderní humanizace moderního, resp. zprůmyslněného stavebnictví a prvních náznaků zodpovědnějšího přístupu ve vztahu k životnímu prostředí. Mnoho aktivit a diskusí odborné architektonické obce dostávalo ráz hledání paralelní, polidštěné reality (např. Urbanity, Malovaná architektura) a v druhé polovině dekády tento společenský kvas jistě zrcadlil i postupné rozvolňování režimu. Spolu s dozvuky projektů let šedesátých a sedmdesátých a souběžně s vrcholně centralizovanou, zpolitizovanou standardní produkcí osmdesátých let se tak i ve stavební praxi postupně prosazovaly souběžné, alternativní proudy a vysoké ambice přesahující sevřenou atmosféru doby i hranic socialistické země. Projekt NAKI se soustředí na mapování architektury daného období, jejího teoretického pozadí, konkrétních projektů a staveb, interiérů, konstrukcí, a v neposlední řadě i na zaznamenání současného stavu sledovaného stavebního fondu.
Hlavní řešitel
Svinteková, E.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Fenomén architektury 20. století - železobeton - se nezapomenutelným a jedinečným způsobem propsal i do sakrální tvorby. Na celém světě bylo v průběhu 20. a 21. století postaveno mnoho unikátních sakrálních staveb, které by nikdy nespatřily světlo světa, nebýt právě železobetonu a jeho mimořádných vlastností. V českém prostřední sehrál tento materiál také významnou roli, bohužel však ne v takové míře, jako je tomu v zahraničí a okolních zemích. Cílem této práce je zasadit českou železobetonovou sakrální architekturu římskokatolické církve do středoevropského kontextu porovnáním s kostely a kaplemi, jež vznikly v průběhu 20. a 21. století na území Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Významný vliv na rozdílnost, ale mnohdy i podobnost architektonické tvorby, kterého by se tato práce však měla dotknout pouze okrajově, měl dozajista samotný historický vývoj Římskokatolické církve v tom kterém státu. Hlubšímu zkoumání, pro tento projekt důležitějšímu, bude však podroben vývoj železobetonových konstrukcí v jednotlivých zemích a jejich následné použití v sakrálních stavbách. Pro potřeby uceleného přehledu o české sakrální architektuře nutné pro její srovnání a uvedení do kontextu s kostely a kaplemi ostatních středoevropských zemí budou tyto komplexní informace čerpány z dosavadních výsledků řešitelky, které získala v rámci projektu SGS 2015 "Formy železobetonových katolických kostelů v České republice".
Hlavní řešitel
Matějovská, D.
Trvání projektu
2018
Anotace
Posledních třicet let ukazuje, jak se proměnil vztah mezi architekturou a urbanismem, teorií a praxí, materiály, strukturami a počítačovým navrhováním. Současné prostředí kolem nás souvisí s virtualitou a technologiemi založenými na analýze dat, mobility, simulací, rozšířené reality, inovativních konstrukčních systémech, pokročilých materiálech, aditivní výroby a robotiky. Interdisciplinární způsob navrhování dospěl do bodu, kdy je nemožné jasně rozlišovat mezi formou i obsahem, a současně mezi architekturou, designem, stavitelstvím, sochařstvím, malířstvím a grafikou. Probíhá rozšiřování repertoáru konstrukčního a materiálového prostorového konceptu. Současná architektura je studována z hlediska adaptability založené na metodách počítačového navrhování, které umožňuje navrhovat komplexnější a složitější objekty. V procesu návrhu se projevují spolupracující obory v rámci optimalizací a simulací. Design computing - navrhování pomocí počítače by mělo být připraveno na nové trendy v tzv. Stavebnictví 4.0. Smyslem konference je prezentace nejnovějších trendů počítačového navrhování, jak je vnímají studenti magisterského studia a doktorandi FA ČVUT a FSv ČVUT, ale i další studenti z řad univerzit v České republice. Předpokládáme, že konference ukáže modelové principy algoritmického výzkumu, projektování a fabrikace v Architektuře 4.0. Díky externím garantům konference z ETH Zurich a University of Michigan očekáváme i zájem ze stran studentů středoevropských univerzit. Konference na půdě ČVUT dokáže zvýšit prestiž FA ČVUT a FSv ČVUT v tomto oboru v rámci střední Evropy.
Hlavní řešitel
Bukačová, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Drobným objektům poválečné doby na pomezí architektury a designu nebylo v našem prostředí prozatím věnováno dostatek pozornosti. Cílem projektu je zmapování realizovaných i nerealizovaných staveb typu: trafiky, telefonní budky, autobusové a tramvajové zastávky, budky strážníka a policie, stojany, nástěnky, reklamní plochy, zákryty popelnic a jiné - tedy objektů majících specifickou funkci ve veřejném prostoru. Kdo byli jejich autoři a jak probíhala jejich realizace? Úkolem tříletého projektu je vysledovat do jaké míry se na jejich návrzích podíleli výtvarníci či designéři, zohlednit společenské souvislosti, vztah drobné architektury k okolním stavbám a prostředí, do kterého byla zasazena. A v neposlední řadě zdokumentovat dodnes stojící objekty a jejich proměny v čase. Nakolik slouží a jsou schopné sloužit svému původnímu účelu, kolik z nich je dnes využíváno, jaký je jejich současný stav a zda je možné a reálné některé z nich využít pro jiný účel. Projekt bude dokumentovat historický vývoj jednotlivých objektů či jejich typů. Důležitým tématem poválečné doby byla modularita a ergonomie významně podpořená prefabrikací staveb. Dalším cílem je vysledovat nakolik zasáhla prefabrikace a průmyslová výroba i do drobné architektury. Byly její návrhy čistě typizovanou záležitostí a šlo o produkty průmyslové výroby nebo se mezi nimi objevovala i snaha o originalitu?
Hlavní řešitel
Prokopová, L.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Konference je zaměřena na navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a energeticky úsporných dřevostaveb. Cílem konference je mezi studenty šířit osvětu o navrhování a provádění dřevěných konstrukcí a dřevostaveb, seznamovat s novými konstrukcemi a technologiemi a jejich aplikacemi do navrhování (např. velkoplošné panely CLT, spřažené dřevobetonové konstrukce apod.); s vývojem dřevěné architektury v České republice a v zahraničí s rozvojem vícepodlažních budov; s ochranou dřeva a konstrukcí proti biotickému a abiotickému napadení; s protipožární ochranou; s navrhováním a kontrolou difúzně otevřených a uzavřených konstrukcí obalových plášťů apod. Dalším cílem konference je příprava studentů k samostatné práci a prezentaci na konferencích, obhajobám diplomových a dizertačních prací, a prezentaci vlastních návrhů v architektonických soutěžích a v architektonické praxi. Výstupem je studentská konference s prezentací příspěvků, které budou uveřejněny ve sborníku, včetně všech došlých příspěvků. Následně bude uspořádána výstava posterů nejlepších prací.
Hlavní řešitel
Seho, H.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018
Anotace
Projekt si klade za cíl, stejně jako v úspěšném předcházejícím ročníku, na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby (předpoklad - věžě) z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.