smart cities (ph.d.)

Technické inovace pronikají do všech oblastí našeho života a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ovlivňují způsob, jakým užíváme a rozvíjíme vystavěné prostředí měst, technickou i dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství i samotné budovy. Nové technologie rovněž ovlivňují způsob, jakým města plánujeme, projektujeme a řídíme. Doktorský program Smart Cities je garantován společně Fakultou dopravní ČVUT a Fakultou architektury ČVUT a nabízí studujícím kompetence obou úzce souvisejících oborů, které významně ovlivňují podobu našich měst.

co nabízíme

Cílem studia je připravit doktorandy a doktorandky na řešení složitých analytických, rozhodovacích a implementačních procesů v oblasti působení dopravy a urbanismu. Absolventi a absolventky doktorského programu Smart Cities získají znalosti v oblasti mobility, plánování měst a urbanismu, systémových věd, či logistiky; mohou iniciovat výzkumné a vývojové projekty pro zlepšování organizace města a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

školitelé

Každý doktorand a doktorandka se hlásí ke konkrétnímu školiteli nebo školitelce, odborníkům na vypsané téma. Ti je pak vedou po celou dobu studia a jsou přítomni u všech důležitých okamžiků, od přijímaček až po obhajobu disertační práce. U mezioborových, výrazně tematicky rozkročených témat mohou být doplněni školitelem specialistou či školitelkou specialistkou. Představujeme vám školitele a školitelky:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A TEMATICKÉ OKRUHY

Uchazeči a uchazečky si mohou vybírat z tematických okruhů, které školitelé a školitelky vypíšou pro daný akademický rok. S aktuálními tématy se můžete seznámit na stránkách přijímacího řízení, kde najdete i další podrobnější informace a instrukce. Uchazeči a uchazečky mohou své potenciální školitele a školitelky rovněž osobně kontaktovat už před přijímacím řízením a své záměry s nimi prodiskutovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.