Design

Ateliéry 1. ročníku

Ateliéry 1. ročníku uvádějí začínající studenty do základů navrhování – hlavní disciplíny studia příslušných programů (architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design). Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu.

Učí se nejenom dílo navrhnout, ale také je kresebně, modelem i slovem dokumentovat, kultivovaně prezentovat a obhájit. Úspěšné absolvování ateliérů v prvním ročníku je podmínkou pokračování studia v následném vertikálním ateliéru. Studenti 1. ročníku jsou do skupin rozmísťováni administrativně (od 2. ročníku si mohou pedagoga a ateliér zvolit sami).

V programu design jsou předměty 1. ročníku základy designu I (ZD I) a základy designu II (ZD II).

Koordinátorka

Koordinátor má na starosti obsah a kvalitu výuky jak z hlediska pedagogů, tak studentů. 

Obsah předmětu ZD I

Základy designu I jsou předmět, který dává studentům příležitost poprvé si prakticky vyzkoušet ve formě ateliérové výuky schopnost navrhovat nejjednodušší předměty a prostorové útvary nesoucí znaky designérské tvorby.

Seznamují se s úvodem do metodiky praktické designérské práce, postupně si budují na několika různých tématech schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky v návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice. Učí se hledat kreativní cesty v rovině abstraktního výtvarného myšlení a následně jej převádět do konkrétnějších forem návrhu prostorových útvarů a předmětů. Semestr je završen ateliérovou prací.

Obsah předmětu ZD II

V základech designu II studenti dále rozvíjejí první praktické zkušenosti i schopnosti navrhovat složitější předměty a prostorové útvary nesoucí znaky designérské tvorby. V návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice studenti dále rozvíjejí na několika různých složitějších tématech metodiku praktické designérské práce a schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky. Semestr je završen ateliérovou prací.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.