S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Uchazeči se specifickými potřebami

Veškeré prostory Fakulty architektury jsou samozřejmě bezbariérové (jde ostatně o prvek, na nějž se při studiu klade zvláštní důraz). Uchazeči se specifickými potřebami včetně například dysgrafiků nebo dyslektiků se mohou obrátit na středisko ČVUT ELSA, kde získají všechny potřebné rady a informace.

Uchazečům o studium na FA ČVUT s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nabízí středisko ELSA konzultace před podáním přihlášky ke studiu, na jejichž základě může být upraven průběh přijímacích zkoušek. Konzultace mohou využít i akademičtí pracovníci a odborná veřejnost.

Na webových stránkách ELSA v sekci bezbariérové ČVUT najdete také informace o přístupnosti jednotlivých budov univerzity.

Sérii modelů ikon pražské architektury pro nevidomé a slabozraké Praha haptická vytvořili naši studenti pod vedením prof. Matúše Dully a doktorandek Evy Bortelové a Kláry Mergerové. Modely byly součástí expozice českého pavilonu na EXPO 2015 v Miláně.

Prostřednictvím střediska ELSA podporuje FA studenty a uchazeče se specifickými potřebami vyplývajícími ze zrakového, sluchového nebo pohybového postižení i s poruchami učení, psychickými nebo závažnými chronickými onemocněními. Služby jsou komplexní – počínaje poradenstvím a diagnostikou až po zapůjčení konkrétních pomůcek. Studentům s hendikepem ELSA nabízí:

  • zpřístupňování studijní literatury
  • individuální výuku
  • studijní asistenci
  • tlumočnický servis
  • osobní asistenci
  • nácvik prostorové orientace
  • vizualizační a zapisovatelský servis
  • diagnostiku specifických poruch učení

 

Rychlý kontakt

mgr. Barbora Čalkovská

Studentský dům
Bechyňova 3, Praha 6
+420 224 358 463

stredisko@elsa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková