V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Krajinářská architektura

Státní závěrečné zkoušky

Složení komisí pro obhajoby BP 25.6.2020

Komise pro obhajoby BP 25.6.2020.pdf

Složení komisí pro obhajoby DP 30.6.2020

Komise pro obhajoby DP 30.6.2020.pdf

Vzhledem ke koronavirovým opatřením  budou studenti v komisích pro obhajoby BP rozděleni do dvou skupin od 9:00 a od 13:00.

Upřesnění termínů odevzdání a obhajob bakalářských a diplomových prací

 Dopis diplomantům - další termín obhajob 30. 6. 2020.pdf

Termín odevzdání bakalářských prací je stanoven na 1. 6. 2020 do 12.00. Práce budou odevzdány elektronicky do sytému KOS.

Termín obhajob bakalářských prací pro studenty, kteří budou mít splněn studijní plán, je stanoven na 25. 6. 2020. Studenti, kteří nebudou mít splněn studijní plán, budou obhajovat bakalářské práce 10. 9. 2020.  

Vytištěné bakalářské práce a portfolia odevzdají studenti, kteří budou obhajovat 25. 6. 2020, 10. 6. 2020. Studenti, kteří budou obhajovat 10. 9. 2020, odevzdají vytištěné bakalářské práce a portfolia 26. 6. 2020.   

Obhajoby diplomových prací proběhnou 30. 6. 2020 a 15. 9. 2020. Výstava diplomových prací proběhne v září 2020.

Vytištěné výkresy, portfolia a modely diplomových prací budou odevzdány 15. 6. 2020 respektive 31. 8. 2020.

 

O prodloužení termínu odevzdání bakalářské a diplomové práce mohou studenti požádat v mimořádných a odůvodněných případech prostřednictvím studijního oddělení. Formulář žádosti je umístěn na webu FA a ČVUT. Prodloužený termín odevzdání BP a DP po kladném vyjádření vedoucího práce a vedoucího ústavu schvaluje děkan FA ČVUT.

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů. Pokud jste v průběhu studia měli ze stěžejních předmětů dobré hodnocení, můžete požádat o uznání státní zkoušky z tematických okruhu. 

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu
 • předložení výkazu o studiu

 

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • krajinářská architektura a urbanismus (garant: ústav 15120)
 • dějiny architektury a umění (garant: ústav 15113)
 • materiály a technologie (garant: ústav 15120)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků, celkem 17 předmětů

 • krajinářská architektura a urbanismus – předměty KA I, KA II, KA III (krajinářská architektura I–III), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny architektury a umění – předměty DA IV, DA V (dějiny architektury IV–V), DU I, II (dějiny umění I, II), PP I (památková péče I)
 • materiály a technologie – předměty dendrologie I, dendrologie II,  TKA I, TKA II, TKA III, TKA IV (technologie krajinářské architektury I–IV), TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

Přihlašování a průběh SZ

Nejpozději dva týdny po začátku každého semestru budou vypsány termíny SZ. Student, který absolvuje všechny předepsané předměty ze všech tematických okruhů, podá na studijním oddělení písemnou přihlášku na konkrétní termín SZ (součástí přihlášky je i žádost o případné uznání SZ). Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů.

Při státní zkoušce bude student zkoušen pouze z předmětových bloků, ve kterých byl z některého předmětu klasifikován více než dvěma známkami „D“ nebo známkou „E". V předmětových blocích, ve kterých byl student klasifikován z jednotlivých předmětů „A“, „B“ nebo „C“, mu bude uznána známka, která je aritmetickým průměrem všech získaných známek v příslušném bloku.

Na žádost studenta může děkan FA uznat státní zkoušku

 • s hodnocením „A“ (výborně) – pokud student v uvedených předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 1,50 a nebyl z žádného z nich klasifikován „D“ ani „E"
 • s hodnocením „B“ (velmi dobře) – pokud student v uvedených 17 předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 2,0 a byl pouze v jednom z nich klasifikován „D“ nebo „E"

 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 1/2018.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Krajinářská architektura a urbanismus a Management krajinářské architektury a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech SZ z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • krajinářská architektura a urbanismus
 • management krajinářské architektury

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • krajinářská architektura a urbanismus – předměty urbanismus IV, územní plánování I, krajinářská architektura IV, krajinné plánování I
 • management krajinářské architektury – předměty provádění a management krajinářské architektury, ekonomie staveb a sídel, právo 

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. V třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková