Krajinářská architektura

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů.  

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) ve stanoveném termínu dle harmonogramu akademického roku a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a volitelných předmětů ze studijního plánu bakalářského studia.

Zadání pro bakalářskou práci

Písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení) studenti předají na studijní oddělení v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • krajinářská architektura a urbanismus (garant: ústav 15120)
 • dějiny architektury a umění (garant: ústav 15113)
 • materiály a technologie (garant: ústav 15120)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků, celkem 16 předmětů

 • krajinářská architektura a urbanismus – předměty KA I, KA II, KA III (krajinářská architektura I–III), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny architektury a umění – předměty DAT IV, DAT V (dějiny a teorie architektury IV–V), DU I (dějiny umění I), PP I (památková péče I)
 • materiály a technologie – předměty dendrologie I, dendrologie II,  TKA I, TKA II, TKA III, TKA IV (technologie krajinářské architektury I–IV), TZI II (TZB a infrastruktura sídel II)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky upravuje Směrnice děkana č. 2/2022.

 • Po splnění všech podmínek pro vykonání SZ (úspěšné absolvování všech předepsaných předmětů ze všech tří tematických okruhů) podá student na studijní oddělení přihlášku ke SZ.
 • Studijní oddělení zkontroluje splnění podmínek a poté zapíše studenta v KOS do předmětu SZBCK.
 • Student se v KOS zapíše do jednoho z vypsaných termínů SZ. Termíny budou vypsány nejpozději měsíc předem.

Při státní zkoušce bude student zkoušen ze všech tematických okruhů.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 2/2022.

Diplomová práce

Diplomová práce je projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Krajinářská architektura a urbanismus a Management krajinářské architektury a získal nejméně 92 kreditů za absolvování povinných a volitelných předmětů ze studijního plánu. Podmínkou pro zahájení diplomové práce je zápis (přihláška) ve stanoveném termínu dle harmonogramu akademického roku.

zadání pro diplomovou práci

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem a student je předá na studijní oddělení v termínu stanoveném v harmonogramu akademického roku. Poté je zadání předloženo k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech SZ z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • krajinářská architektura a urbanismus
 • management krajinářské architektury

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • krajinářská architektura a urbanismus – předměty urbanismus IV, územní plánování I, krajinářská architektura IV, plánování regionů a krajiny I (= krajinné plánování I)
 • management krajinářské architektury – předměty provádění a management krajinářské architektury, provádění, řízení a ekonomie staveb III (= ekonomie staveb a sídel), právo 

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. V třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.