Krajinářská architektura

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů.  

Bakalářská práce

Bakalářskou prací (BP) je projekt, který rozpracovává do podrobnosti realizačního projektu (dokumentace pro stavební povolení) studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru studii pro bakalářskou práci vypracoval.

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • krajinářská architektura a urbanismus (garant: ústav 15120)
 • dějiny architektury a umění (garant: ústav 15113)
 • materiály a technologie (garant: ústav 15120)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků, celkem 16 předmětů

 • krajinářská architektura a urbanismus – předměty KA I, KA II, KA III (krajinářská architektura I–III), U I, U II (urbanismus I, II)
 • dějiny architektury a umění – předměty DAT IV, DAT V (dějiny a teorie architektury IV–V), DU I (dějiny umění I), PP I (památková péče I)
 • materiály a technologie – předměty dendrologie I, dendrologie II,  TKA I, TKA II, TKA III, TKA IV (technologie krajinářské architektury I–IV), TZI II (TZB a infrastruktura sídel II)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky upravuje Směrnice děkana č. 2/2022.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 2/2022.

Diplomová práce

Diplomová práce je projekt, popřípadě teoretická práce.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Krajinářská architektura a urbanismus a Management krajinářské architektury a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech SZ z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • krajinářská architektura a urbanismus
 • management krajinářské architektury

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • krajinářská architektura a urbanismus – předměty urbanismus IV, územní plánování I, krajinářská architektura IV, plánování regionů a krajiny I (= krajinné plánování I)
 • management krajinářské architektury – předměty provádění a management krajinářské architektury, provádění, řízení a ekonomie staveb III (= ekonomie staveb a sídel), právo 

Zapisování na státní zkoušky

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. V třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.