Design

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a státní zkoušky z tematických okruhů.  

Bakalářská práce

Bakalářská práce je samostatný jednosemestrální projekt, ve kterém student prokazuje komplexní schopnosti designérské práce včetně samostatného přístupu k tvorbě. Předmětem bakalářské práce mohou být následující témata: design průmyslových a spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény. 

Všeobecné podmínky

Podmínkou pro zahájení bakalářské práce je zápis (přihláška) v stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí bakalářské práce v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

Zadání pro bakalářskou práci

Nově je požadováno písemné zadání bakalářské práce (najdete ho v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP – na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

podmínky pro Obhajobu bakalářské práce

 • úspěšné vykonání státní zkoušky z předmětových bloků
 • vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP
 • splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu

Státní zkouška z tematických okruhů

Tematické okruhy

 • dějiny umění, designu a techniky
 • nauka o designu, stavbách a interiéru
 • konstrukce, materiály a technologie

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků, celkem 17 předmětů

 • dějiny umění, designu a techniky – předměty DU I, DU II (dějiny umění I, II), DD I, DD II (dějiny užitého umění a designu I, II), DT (dějiny techniky), DAT IV, DAT V (dějiny a teorie architektury IV, V)
 • nauka o designu, stavbách a interiéru – předměty NS I (nauka o stavbách I), ND I, ND II (nauka o designu I, II), ID I (interiér, výstavnictví, design I)
 • konstrukce, materiály a technologie – předměty K I, K II (konstrukce I, II), MT I, MT II, MT III, MT IV (materiály a technologie I–IV)

Přihlašování a průběh SZ

Přihlašování a průběh státní zkoušky upravuje Směrnice děkana č. 2/2022.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze státních zkoušek z předmětových bloků a z obhajoby diplomové práce. Podrobné informace najdete ve Směrnici děkana č. 2/2022.

Diplomová práce

Diplomová práce je návrh designu průmyslových či spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény.

Všeobecné podmínky

Diplomovou práci si může zapsat pouze student, který úspěšně složil státní zkoušky Design a Designérská praxe a management a získal nejméně 92 kreditů.

Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.

podmínky pro Obhajobu diplomové práce

 • úspěšné vykonání všech SZ z předmětových bloků
 • vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku
 • posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP
 • splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu

Státní zkouška z předmětových bloků

předmětové bloky

 • design (garant: ústav 15150)
 • designérská praxe a management (garant: ústav 15124)

Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů

 • design – TD (teorie designu), DTA VII (= TA I) (dějiny a teorie architektury VII = teorie architektury a estetika I), ND III (nauka o designu III), ID II (interiér, výstavnictví a design II)
 • provádění a management – EM I, EM II (ekonomie a management I a II), PD (právo), MT V (materiály a technologie V)

Zapisování na státní zkoušky

Přihlašování a průběh státní zkoušky upravuje Směrnice děkana č. 2/2022.

V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijní oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F" (nedostatečně).

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.